Bài viết này giúp bạn tạo 1 popup khi nhấp chuột lần đầu tiên sẽ mở ra 1 cửa sổ mới hiện lên trên trang web đang xem hiện tại.

Tạo popup hiện trên trang web hiện tại khi nhấp chuột lần đầu cho blogspot
Bài viết này giúp bạn tạo 1 popup khi nhấp chuột lần đầu tiên sẽ mở ra 1 cửa sổ mới hiện lên trên trang web đang xem hiện tại.
1. Đầu tiên bạn vào mẫu > Chỉnh sửa HTML > và dán đoạn code bên dưới trước thẻ </head>.
2. Sửa lại dòng code mà mình đã tô đỏ thành liên kết mà bạn muốn mở cửa sổ popup và lưu mẫu lại


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent){
obj.attachEvent("on" + eventName, func);}
else if(obj.addEventListener){
obj.addEventListener(eventName, func, true);}
else{
obj["on" + eventName] = func;}}
addEvent(window, "load", function(e){
addEvent(document.body, "click", function(e){
var params = 'scrollbars,width=1500, height=1024,resizable=1';
if(document.cookie.indexOf("xzipvnpop") == -1){
var w = window.open("http://renluyentuduy.blogspot.com/p/dang-ki-nhan-tin.html",'Đăng Kí Nhận Tin', params);if (w){
document.cookie = "popunder=xzipvnpop";w.blur();}
window.focus();}});});//]]></script>