TÔI LÀ QUẢN TRỊ™

Thêm
CHUYÊN MỤC:
Trang danh mục sản phẩm của Template TinhDauOnline được thiết kế mặc định phân trang mỗi trang 10 sản phẩm và 1 hàng 5 sản phẩm.

Để trang danh mục sản phẩm (Label) trở nên cân đối thì bạn nên phân trang là con số chia hết cho 5 khác 0 như {5,10,15,20,25.....}.

Trang danh mục sản phẩm trong tinhdauonline

Thay đổi số lượng sản phẩm trên mỗi phân trang

1. Vào Giao diện và chỉnh sửa HTML
2. Ctrl + F và tìm "catelogy" như ảnh bên dưới
3. Thay đổi lại số sản phẩm trên mỗi trang.

Phần numposts = 10; // Bạn thay lại thành con số khác như 15, 20,25... nếu Website mà nhiều sản phẩm
Vị trí code phẩn trang trong tinhdauonline