[Updated] Đăng bài tùy chỉnh chọn dung tích đổi giá Tinhdauonline v.6.5

Giả sửa bạn bán sản phẩm tính theo dung tích ví dụ như tinh dầu online.

  • 10ml = 2tr5
  • 100ml = 5tr5
  • 1.000ml = 7tr5=

Thì khi khách hàng click chọn dung tích sẽ tự thay đổi giá bán. Đây là tính năng thêm vào Template TinhDauOnline mới nhất Version 6.5

Bạn đăng phần tùy chỉnh ở giữa cặp thẻ [tomtat]....[/tomtat]

Chuyển qua phần HTML của bài viết và thêm đoạn code sau:

Code 1: Nếu muốn sắp xếp thành 1 hàng

<form>
 <input  checked="checked" id="two" name="gender" onclick='document.getElementById("doigia").innerHTML = "3,500,000 đ"' type="radio" >Loại 10ml</input>
<input   id="two" name="gender" onclick='document.getElementById("doigia").innerHTML = "5,500,000 đ"' type="radio" >Loại 100ml</input>
<input  id="two" name="gender" onclick='document.getElementById("doigia").innerHTML = "7,500,000 đ"' type="radio" >Loại 1000ml</input>
</form>

Code 2: Nếu muốn xếp thành bảng


<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tblmeta" style="background: rgb(255, 255, 255); border-bottom-color: initial; border-bottom-style: initial; border-collapse: collapse; border-image: initial; border-left-color: initial; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-right-style: initial; border-spacing: 0px; border-top-color: rgb(241, 241, 241); border-top-style: solid; border-width: 1px 0px 0px; box-sizing: border-box; color: #636363; font-family: Tahoma, Arial, Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 12.3033px; line-height: 1.7; margin: 5px 0px 0px; max-width: 100%; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.297px;"><tbody style="background: transparent; border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: roboto, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.1802px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<tr style="background: transparent; border: none; box-sizing: border-box; font-size: 12.0584px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><th class="textleft" scope="col" style="background: transparent; border-color: rgb(238, 238, 238) rgb(238, 238, 238) rgb(241, 241, 241); border-image: initial; border-style: solid none; border-width: 1px; box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; margin: 0px; outline: 0px; padding: 5px; text-align: left; text-transform: uppercase; vertical-align: top;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; font-size: 10.2496px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">ĐƠN VỊ</span></th><th class="textright" scope="col" style="background: transparent; border-color: rgb(238, 238, 238) rgb(238, 238, 238) rgb(241, 241, 241); border-image: initial; border-style: solid none; border-width: 1px; box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; margin: 0px; outline: 0px; padding: 5px; text-align: right; text-transform: uppercase; vertical-align: top;"><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: black; font-size: 10.2496px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">GIÁ (VNĐ)</span></th></tr>
</tbody></table>
<form>
<input checked="checked" id="two" name="gender" onclick="document.getElementById(&quot;doigia&quot;).innerHTML = &quot;2,500,000 đ&quot;" type="radio" />Loại 10ml
<br />
<div id="canhphai">
2,500,000 đ</div>
<div id="pt5-pt5">
</div>
<input id="four" name="gender" onclick="document.getElementById(&quot;doigia&quot;).innerHTML = &quot;5,500,000 đ&quot;" type="radio" />Loại 100ml
<br />
<div id="canhphai">
5,500,000 đ</div>
<div id="pt5-pt5">
</div>
<input id="six" name="gender" onclick="document.getElementById(&quot;doigia&quot;).innerHTML = &quot;7,500,000 đ&quot;" type="radio" />Loại 1000ml
<br />
<div id="canhphai">
7,500,000 đ</div>
<div id="pt5-pt5">
</div>
</form>
  • Sửa dung tích và giá bán cho phù hợp với sản phẩm của bạn.
>>>>> Demo kết quả <<<<<

    Hãy cùng tham gia bình luận về bài viết này nhé!