Tích hợp nút Copy mã Coupon trong TinhDauOnline Premium

Tích hợp nút Copy mã Coupon trong TinhDauOnline Premium
Tích hợp nút Copy mã Coupon trong TinhDauOnline Premium

Nếu bạn đang muốn bán hằng bằng Tiếp Thị Liên Kết và muốn cấp mã Coupon giảm giá khi mua hàng từ Button AFF của bạn thì chúng ta sẽ tạo thêm thông tin mã Coupon!

Chỉ cần click chuột và dãy mã này sẽ tự copy coupon luôn cho bạn!

DEMOVị trí đặt

Đặt dưới Button AFF để người dùng Click để lấy mã coupon cho nhanh nhé!

Nút Button Coupon 1


<button class="copy-coupon" onclick="myFunction1()">Lấy mã này: AAAAAAA</button>
<input id="myInput1"  type="text" value="AAAAAAA" /><style>#myInput, #myInput1, #myInput2, #myInput3 {
    border: 0!important;
    padding: 0;
    height: 0;
    opacity: 0;
}
button.copy-coupon{color: #000;
    background: #efefef;
    margin: 0px auto 0;
    text-align: center;
    border: 0;
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 0 0 13px 13px;
    width: 100%;}
</style>
<script>
function myFunction1() {
  var copyText = document.getElementById("myInput1");
  copyText.select();
  document.execCommand("copy");
  alert("Đã copy mã: " + copyText.value);
}
</script>
Thay AAAAAAA thành mã Copy của bạn (Thay 2 lần)

Nút Button Coupon 2

<button class="copy-coupon" onclick="myFunction1()">Lấy mã này: BBBBBBB</button><input id="myInput2"  type="text" value="BBBBBBB" />
<style>#myInput, #myInput1, #myInput2, #myInput3 {
    border: 0!important;
    padding: 0;
    height: 0;
    opacity: 0;
}
button.copy-coupon{color: #000;
    background: #efefef;
    margin: 0px auto 0;
    text-align: center;
    border: 0;
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 0 0 13px 13px;
    width: 100%;}
</style>
<script>
function myFunction2() {
  var copyText = document.getElementById("myInput2");
  copyText.select();
  document.execCommand("copy");
  alert("Đã copy mã: " + copyText.value);
}
</script>
Thay BBBBBBB thành mã Copy của bạn (Thay 2 lần) 


Nút button Coupon 3

<button class="copy-coupon" onclick="myFunction1()">Lấy mã này: CCCCCCCC</button><input id="myInput3"  type="text" value="CCCCCCC" />
<style>#myInput, #myInput1, #myInput2, #myInput3 {
    border: 0!important;
    padding: 0;
    height: 0;
    opacity: 0;
}
button.copy-coupon{color: #000;
    background: #efefef;
    margin: 0px auto 0;
    text-align: center;
    border: 0;
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 0 0 13px 13px;
    width: 100%;}
</style>
<script>
function myFunction3() {
  var copyText = document.getElementById("myInput3");
  copyText.select();
  document.execCommand("copy");
  alert("Đã copy mã: " + copyText.value);
}
</script>
Thay CCCCCCCCC thành mã Copy của bạn (Thay 2 lần)

Chúc bạn thành công!
0 Nhận xét