TÔI LÀ QUẢN TRỊ™

Thêm
CHUYÊN MỤC:
Mặc định trong Blogger chỉ tìm kiếm chính xác khi người dùng tìm kiếm các có dấu. Trong khi đó tìm kiếm Google hỗ trợ được cả 2 nhưng tốn công cài đặt, chờ Google index nội dung trong blog và đồng thời thời chứa quảng cáo nữa.

Do vậy bạn có thể chọn một số chức năng thay đổi sau:

Bạn tìm kiếm dòng "Tìm kiếm Blogger" và thay code khung tìm kiếm tương tự như sau:

Code tìm kiếm trong Tinhdauonline

1. Tìm kiếm Google nằm trên tìm kiếm Blogger

Xóa bỏ code tìm kiếm cũ và thay thế code bên dưới
 <select class='first one-fourth' id='sbox' onchange='searchBox()'>
      <option value='ggs'>Search Google</option>
      <option value='bgs'>Search Blogger</option>
    </select>             
<form action='/p/google-custom-search.html' class='search-form' id='ggs' method='get' role='search'>
<meta content='https://www.tinhdauonline.com.vn/p/google-custom-search.html?q={search_term}' property='target'/>
<input id='filter_keyword' name='q' placeholder='Tìm kiếm Google …' required='' type='text'/>
<button class='button_search' title='Tìm' type='submit' value='Tìm kiếm'><span class='fa fa-search'/></button>
</form>
<form action='/search' class='search-form' id='bgs' method='get' role='search' style='display:none;'>
<input id='filter_keyword' name='q' placeholder='Tìm kiếm Blogger' required='' type='text'/>
<input style='width:100%;display:none;' type='submit' value='Tìm kiếm có dấu…'/>
<button class='button_search' title='Tìm' type='submit' value='Tìm kiếm có dấu…'><span class='fa fa-search'/></button>
    </form>

2. Tìm kiếm Blogger nằm trên Tìm kiếm Google

Xóa bỏ code tìm kiếm cũ và thay thế code bên dưới
 <select class='first one-fourth' id='sbox' onchange='searchBox()'>
<option value='ggs'>Search Blogger</option>
      <option value='bgs'>Search Google</option>
   
    </select> 
<form action='/search' class='search-form' id='ggs' method='get' role='search'>
<input id='filter_keyword' name='q' placeholder='Tìm kiếm Blogger …' required='' type='text'/>
<button class='button_search' title='Tìm' type='submit' value='Tìm kiếm'><span class='fa fa-search'/></button>
</form>         
<form action='/p/google-custom-search.html' class='search-form' id='bgs' method='get' role='search' style='display:none;'>
<input id='filter_keyword' name='q' placeholder='Tìm kiếm Google' required='' type='text'/>
<meta content='https://www.tinhdauonline.com.vn/p/google-custom-search.html?q={search_term}' property='target'/>
<input style='width:100%;display:none;' type='submit' value='Tìm kiếm có dấu…'/>
<button class='button_search' title='Tìm' type='submit' value='Tìm kiếm có dấu…'><span class='fa fa-search'/></button>
    </form>

3. Chỉ sử dụng tìm kiếm Blogger, Tìm kiếm Google sẽ xóa bỏ.

1. Xóa bỏ code tìm kiếm cũ và thay thế code bên dưới
<form action='/search' class='search-form' id='ggs' method='get' role='search'>
<input id='filter_keyword' name='q' placeholder='Tìm kiếm blogger …' required='' type='text'/>
<button class='button_search' title='Tìm' type='submit' value='Tìm kiếm'><span class='fa fa-search'/></button>
</form>
2.  Xóa bỏ tiếp đoạn code trong code giao diện sau:
<script type='text/javascript'>
    function searchBox()
    {
      if(document.getElementById(&#39;sbox&#39;).value == &quot;ggs&quot;) {
    document.getElementById(&#39;ggs&#39;).style.display=&#39;block&#39;;
    document.getElementById(&#39;bgs&#39;).style.display=&#39;none&#39;;
      } else if(document.getElementById(&#39;sbox&#39;).value == &quot;bgs&quot;) {
    document.getElementById(&#39;ggs&#39;).style.display=&#39;none&#39;;
    document.getElementById(&#39;bgs&#39;).style.display=&#39;block&#39;;
      }
    }
    </script>
3. Cuối cùng là xóa bỏ trang Google Custom Search ở phần trang nếu ko dùng search Google nữa!

Chúc bạn thành công!