[tintuc]Trong blogspot thì bài viết xuất hiện với định dạng Doman/năm/tháng/post.html. Điều này nhìn chung dễ nhận ra khi nhìn vào link ngta biết đây là Blogspot.

Cho đến nay thì Google (blogger.com) vẫn chưa có cập nhật tùy biến link đa dạng như Wordpress vì đây là nền tảng blog miễn phí.

Bạn hãy truy cập: https://shopee-coding.blogspot.com/iphone-xs-max-trang-64gb-likenew-99 và nhận thấy rằng trong link đã xóa bỏ năm/tháng và cả đuôi html. Và để thực hiện được điều này bạn làm tiếp theo các hướng dẫn dưới đây


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
Chèn đoạn mã javascript rút gọn link này vào trước /head hoặc /body.

A) Đối với Blogger khác chưa có code

<script type='text/javascript'>
// Code xóa bỏ năm tháng trong link blogspot
//<![CDATA[
var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
//]]>
</script>
Bạn có thể sử dụng điều kiện để Javascipt chỉ rút gọn link ở 1 vài bài viết bất kì chứ không áp dụng toàn blog

<b:if cond='data:blog.postId == "5383490038187241731"'>
Javascript rút gọn link chỉ hoạt động trên baid viết có PostID 5383490038187241731
</b:if>
hoặc

<b:if cond='data:blog.url == "ĐỊA CHỈ URL"'>
<!-- code gút gọn link -->
</b:if>

B) Đối với theme Shopee for Blogspot

1. Kích hoạt Widget Remove năm tháng trong bố cục -> Lưu lại

Đoạn Javascript rút gọn link này đã được chèn sẳn trong bố cục theme shopee for blogspot ở chế độ chưa kích hoạt trong bố cục.

Hãy kích hoạt lên2. Vào Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML

Chuyển điếm tiện ích HTML13

Và thay đổi postID "5789225379968558015" thành postID ở bài viết nào mà bạn muốn áp dụng rút gọn link

P/s: Khi soạn thảo bài viết mới trên đường dẫn URL sẽ xuất hiện 1 dãy PostID ở cuối cùng.

Ví dụ: https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=6659803936519597474#editor/target=post;postID=7187953556733184049

Phần tô đỏ chính là PostID

Chuyển hướng Link tùy chỉnh trong Blogspot (quan trọng)

  • Vào Cài đặt -> Tùy chọn tìm kiếm -> Chuyển hướng tùy chỉnh
  • Từ: Nhập url link đã xóa năm tháng // không bao gồm Domain
  • Đến: Nhập link gốc ban đầu // không bao gồm Domain
  • Lưu lại

 Đoạn code trên cũng hoạt động trên trang (/p/page.html) bạn chủ cần sửa dụng các điều kiện blogspot hoạt động trên trang đó nữa là ok.

Chúc bạn thành công!
[/tintuc]