#0 Các điều kiện ẩn hiện trong blogspot

Tham gia nhóm Tu Luyện Marketing Online
Cú pháp chung cho điều kiện để ẩn hiện trong blogspot, bài viết này được mình trình bày theo cách dễ hiểu và dễ nhớ cho các bạn đã có kinh nghiệm về code.
Do đó, nếu các bạn nào muốn tìm hiểu về các biểu thức điều kiện, cách ẩn hiện theo điều kiện blogspot mà có phần nào chưa hiểu có thể để lại comment bên dưới.

điền kiện ẩn hiện trong blogspot
điền kiện ẩn hiện trong blogspot
Điều kiện này sẽ dùng biểu thức IF (Nếu) - ELSE (Ngược lại) trong Blogger để thực hiện

Biểu thức Điều kiện để ẩn hiện trong blogspot

<b:if cond='Điều kiện'>
Nội dung
</b:if>
Khi đó tùy vào những điều kiện khác nhau và nội dung sẽ xuất hiện hay không xuất hiện ở trang 1 trang nào đó

Các trang có trong blogspot

  1. Bài viết (post)
  2. Trang tĩnh (staticpage)
  3. Trang chủ (homepageurl)
  4. Trang danh mục hay nhãn (label)
  5. Trang lưu trữ (archive)
  6. Trang index (có tác dụng trên trang chủ, nhãn, lưu trữ)

Khi đó Điều kiện ta có thể thay như sau: 

<b:if cond='Điều kiện'>
Thay bằng một trong các điều kiện dưới đây sẽ thành

1. Điều kiện xuất hiện ở Trang chủ:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Nội dung
</b:if>


2. Điều kiện xuất hiện ở Bài viết:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
Nội dung
</b:if>


3. Điều kiện xuất hiện ở Trang tĩnh hay gọi là trang: 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
Nội dung
</b:if>

4. Điều kiện xuất hiện ở Nội dung hiển thị cho Trang (Page) và bài viết (post)

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
Nội dung
</b:if>


5. Điều kiện xuất hiện ở Trang index sẽ bao gồm:

Trang chủ, trang hiển thị nhãn, và trang archive (lưu trữ)
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
Nội dung
</b:if>


6. Điều kiện xuất hiện ở Trang nhãn: 

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
Nội dung
</b:if>


7. Điều kiện xuất hiện ở Chỉ hiển thị trên một nhãn nào đó

<b:if cond='data:blog.url == "http://DOMAIN/search/label/Tennhan"'>
Nội dung
</b:if>


8. [Nâng cao] Điều kiện xuất hiện ở Trang có Url bất kì:

<b:if cond='data:blog.url == "ĐỊA CHỈ URL"'>
Nội dung
</b:if>


9. [Nâng cao]  Điều kiện xuất hiện ở Trang lỗi 404: 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
Nội dung
</b:if>


10. Điều kiện xuất hiện ở Trang lưu trữ: 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
Nội dung
</b:if>


11. Điều kiện xuất hiện Trang ở trên di động: 

<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>
Nội dung
</b:if>


12. Điều kiện xuất hiện ở Trang bài viết đầu tiên: 

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
Nội dung
</b:if>


13. Điều kiện hiển thị nội dung trên trang có backlink

<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
// Nội dung hiển thị

</b:if>

14. Hiện nội dung của 1 tác giả cụ thể

<b:if cond='data:displayname == "Tên tác giả"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>


Lưu Ý
Áp dụng điều kiện xuất hiện hoặc không xuất hiện
== Có ý nghĩa là chỉ xuất hiện trên trang này .....
!= Có ý nghĩa là xuất hiện trên tất cả các trang trừ trang này ra......

1. Điều kiện ở một trang nào đó trong blogspot ví dụ dưới đây là trang chủ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>

Có nghĩa là "nội dung tùy chỉnh" này chỉ xuất hiện trên trang chủ

2. Điều kiện xuất hiện ở một trang mà có chứa CSS

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='float:left; margin:10px;'>
Mã quảng cáo đặt ở đây
</div>
</b:if>

3. Kết hợp của 2 điều kiện (xuất hiện khi thỏa mãn cả 2 điều kiện)

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style type='text/css'>.post-body {color: yellow;}</style><b:else/>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'><style type='text/css'>.post-body {color: blue;}</style><b:else/>
<style type='text/css'>.post-body {color: red;}</style></b:if>
</b:if>
</b:if>

Với đoạn code này thì có ý nghĩa xuất ở trang chủ <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> thì .post-body có chữ màu yellow, nếu là trang nhãn sẽ có màu là blue, ngược lại thì các trang khác có màu red.


Không có nhận xét nào:

THÊM BÌNH LUẬN