Download phần mềm SPSS 22 mới nhất
Download phần mềm SPSS 22 mới nhất

SPSS (Statistical Product and Services Solutions) là một phần mềm thống kê, thường được sử
dụng trong nghiên cứu xã hội đặc biệt là trong tâm lý học, marketing và xã hội học. SPS…