code tạo trang Thử Mã HTML/Javacript cho Blogspot, thủ thuật blogspot

Tạo trang thử mã HTML, Thử Mã HTML/Javacript cho blogspot, thử mã HTML hướng dẫn bạn tạo 1 trang thử mã HTML ngay trên trang của mình.
Demo trang trang Thử Mã HTML/Javacript
http://www.toilaquantri.com/p/tra-ma-html-javacript.html
Hướng dẫn tạo trang Thử Mã HTML/Javacript cho Blogspot
Hướng dẫn tạo trang Thử Mã HTML/Javacript cho Blogspot

Hiện nay một số bạn blogger có chia sẻ code để tạo trang thử mã HTML xong thường không có nút xem toàn màn hình. Nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn mã này. Sau khi sử dụng mã chỉ yêu cầu các bạn đừng xóa đoạn link http://toilaquantri.com bên dưới thôi!


Cách thực hiện trang Thử Mã HTML/Javacript

  1. Đầu tiên bạn cần vào Blogger và tạo một trang mới.
  2. Chuyển qua phần bài viết bằng HTML copy và dán đoạn code bên dưới vào
  3. Tiến hành Lưu tại và xem kết quả
Một vài bước khá đơn giản để tạo đúng không? Chúc các bạn thành công!

<script>
<!--
document.write(unescape("%3C%21DOCTYPE%20html%20PUBLIC%20%22-//W3C//DTD%20XHTML%201.0%20Transitional//EN%22%20%22http%3A//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd%22%3E%0A%3Chtml%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3.org/1999/xhtml%22%3E%0A%3Chead%3E%0A%3Cmeta%20http-equiv%3D%22Content-Type%22%20content%3D%22text/html%3B%20charset%3Dutf-8%22%20/%3E%0A%0A%3C%21--Scrip%20xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20code%20trong%20c%u1EEDa%20s%u1ED5%20m%u1EDBi%20%28Scrip%201%29--%3E%0A%3CSCRIPT%20language%3D%22JavaScript%22%3E%0A%3C%21--%20%0Awindow.onerror%20%3D%20null%3B%0A%0A//%20Test%20to%20see%20if%20Browser%20is%20Netscape%203%0A%0Afunction%20DoHTML%28%29%0A%7B%0Aresultwindow%3Dwindow.open%28%22%22%2C%22resultwindow%22%2C%27toolbar%3Dno%2Cscrollbars%3D1%2Cheight%3D500%2Cstatus%3D0%2Cmenubar%3D0%27%29%3B%0Aresultwindow.focus%28%29%3B%0Aresultwindow.document.write%28document.form1.code.value%20+%20%27%3CP%3E%27%29%0A%7D%0A%0A%7B%0A%0A%7D%0A//%20--%3E%0A%3C/SCRIPT%3E%0A%0A%3CSCRIPT%20LANGUAGE%3D%22JavaScript%22%20TYPE%3D%22text/javascript%22%3E%3C%21--%0A%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22%3CSCRIPT%20LANGUAGE%3D%27JavaScript%27%20SRC%3D%27buttonsnav.js%27%3E%3C%5C/SCRIPT%3E%22%29%3B%0A%20//--%3E%0A%3C/SCRIPT%3E%0A%3C%21--End%20Scrip%20xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20code%20trong%20c%u1EEDa%20s%u1ED5%20m%u1EDBi--%3E%0A%0A%3C/head%3E%0A%3Cbody%3E%0A%0A%3Ccenter%3E%0A%0A%3C%21--Scrip%20g%F5%20v%E0%20xem%20code%20trong%20c%F9ng%20trang%20c%F3%20hai%20khung%20%28Scrip%202%29--%3E%0A%3Ctd%20valign%3D%22top%22%20style%3D%22padding%3A10px%22%20background%3D%22%23eee%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%233366ff%3B%20font:30px Segoe UI%3B%22%3EKhung%20nh%u1EADp%20m%E3%20c%u1EA7n%20th%u1EED%3C/span%3E%0A%3Cform%20name%3D%22form1%22%20method%3D%22post%22%3E%0A%3Ctextarea%20name%3D%22code%22%20wrap%3D%22soft%22%20onclick%3D%22focus%28this.code%29%22%20style%3D%0A%22border%3Asolid%201px%20%23b9b8b6%3Bpadding%3A5px%3Bwidth%3A100%%3Bheight%3A200px%3Bscroll%3Aauto%3B%22%3E%0A_H%u01AF%u1EDANG%20D%u1EAAN%20%3Cbr/%3E%0A+%20%u0110%E2y%20l%E0%20JAVA%20sao%20r%u01A1i%20tr%EAn%20n%u1EC1n%20blog%2C%20m%ECnh%20l%u1EA5y%20l%E0m%20v%ED%20d%u1EE5%20cho%20b%u1EA1n%21%20%3Cbr/%3E%0A+%20B%u1EA1n%20h%E3y%20click%20n%FAt%20%22Xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20nhanh%22%20%u0111%u1EC3%20xem%20nh%E9%21%20%3Cbr/%3E%0A+%20B%u1EA5m%20n%FAt%20%22X%F3a%20m%E3%22%20%u0111%u1EC3%20x%F3a%20m%E3%20n%E0y%20%u0111i%20v%E0%20nh%u1EADp%20m%E3%20b%u1EA1n%20mu%u1ED1n%20test%20v%E0o%21%20%3Cbr/%3E%0A%0A%3Cbr/%3E%0A%28%20%5C__/%29%20%20%20%20%20%3Cbr/%3E%0A%28%20%3D%5E.%5E%29%20%20%20%20%20%20%3Cbr/%3E%0A%28%u201C%29_%20_%28%u201C%29%20%20%20%20%20%3Cbr/%3E%0A+++++++++++++++++++++++++++++%3E%0A%0A%3C%21--%20Hi%u1EC7u%20%u1EE9ng%20sao%20r%u01A1i%20cho%20blog%20--%3E%0A%3Cscript%20type%3D%27text/javascript%27%3E%0A//%3C%21%5BCDATA%5B%0A%20%20var%20snowsrc%3D%22https%3A//lh5.googleusercontent.com/-YbezE9QoWhk/TmDDDL3UmHI/AAAAAAAAK84/b6XxOqhe-IM/sao.png%22%20//%20Thay%20Link%20h%ECnh%20c%u1EE7a%20b%u1EA1n%20v%E0o%20%u0111%E2y%0A%20%20var%20no%20%3D%2020%3B%20//%20S%u1ED1%20%u1EA3nh%20r%u01A1i%20tr%EAn%20blog%0A%20%20var%20hidesnowtime%20%3D0%3B%20//%20S%u1ED1%20gi%E2y%20%u1EA3nh%20bi%u1EBFn%20m%u1EA5t%20sau%20khi%20r%u01A1i%0A%20%20var%20snowdistance%20%3D%20%22pageheight%22%3B%20//%20C%F3%20th%u1EC3%20thay%20%u0111%u1ED5i%20gi%E1%20tr%u1ECB%20pageheight%20th%E0nh%20windowheight%20%0A%0A///////////Stop%20Config//////////////////////////////////%0A%0A%20%20var%20ie4up%20%3D%20%28document.all%29%20%3F%201%20%3A%200%3B%0A%20%20var%20ns6up%20%3D%20%28document.getElementById%26%26%21document.all%29%20%3F%201%20%3A%200%3B%0A%0A%20function%20iecompattest%28%29%7B%0A%20return%20%28document.compatMode%20%26%26%20document.compatMode%21%3D%22BackCompat%22%29%3F%20document.documentElement%20%3A%20document.body%0A%20%7D%0A%0A%20%20var%20dx%2C%20xp%2C%20yp%3B%20%20%20%20//%20coordinate%20and%20position%20variables%0A%20%20var%20am%2C%20stx%2C%20sty%3B%20%20//%20amplitude%20and%20step%20variables%0A%20%20var%20i%2C%20doc_width%20%3D%20800%2C%20doc_height%20%3D%20600%3B%20%0A%20%20%0A%20%20if%20%28ns6up%29%20%7B%0A%20%20%20%20doc_width%20%3D%20self.innerWidth%3B%0A%20%20%20%20doc_height%20%3D%20self.innerHeight%3B%0A%20%20%7D%20else%20if%20%28ie4up%29%20%7B%0A%20%20%20%20doc_width%20%3D%20iecompattest%28%29.clientWidth%3B%0A%20%20%20%20doc_height%20%3D%20iecompattest%28%29.clientHeight%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20dx%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20xp%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20yp%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20am%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20stx%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20sty%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20snowsrc%3D%28snowsrc.indexOf%28%22dynamicdrive.com%22%29%21%3D-1%29%3F%20%22snow.gif%22%20%3A%20snowsrc%0A%20%20for%20%28i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20no%3B%20++%20i%29%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20dx%5Bi%5D%20%3D%200%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20set%20coordinate%20variables%0A%20%20%20%20xp%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*%28doc_width-50%29%3B%20%20//%20set%20position%20variables%0A%20%20%20%20yp%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*doc_height%3B%0A%20%20%20%20am%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*20%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20set%20amplitude%20variables%0A%20%20%20%20stx%5Bi%5D%20%3D%200.02%20+%20Math.random%28%29/10%3B%20//%20set%20step%20variables%0A%20%20%20%20sty%5Bi%5D%20%3D%200.7%20+%20Math.random%28%29%3B%20%20%20%20%20//%20set%20step%20variables%0A%20%20if%20%28ie4up%7C%7Cns6up%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20if%20%28i%20%3D%3D%200%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22%3Cdiv%20id%3D%5C%22dot%22+%20i%20+%22%5C%22%20style%3D%5C%22POSITION%3A%20absolute%3B%20Z-INDEX%3A%20%22+%20i%20+%22%3B%20VISIBILITY%3A%20visible%3B%20TOP%3A%2015px%3B%20LEFT%3A%2015px%3B%5C%22%3E%3Ca%20href%3D%5C%22http%3A//dynamicdrive.com%5C%22%3E%3Cimg%20src%3D%27%22+snowsrc+%22%27%20border%3D%5C%220%5C%22%3E%3C%5C/a%3E%3C%5C/div%3E%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22%3Cdiv%20id%3D%5C%22dot%22+%20i%20+%22%5C%22%20style%3D%5C%22POSITION%3A%20absolute%3B%20Z-INDEX%3A%20%22+%20i%20+%22%3B%20VISIBILITY%3A%20visible%3B%20TOP%3A%2015px%3B%20LEFT%3A%2015px%3B%5C%22%3E%3Cimg%20src%3D%27%22+snowsrc+%22%27%20border%3D%5C%220%5C%22%3E%3C%5C/div%3E%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20function%20snowIE_NS6%28%29%20%7B%20%20//%20IE%20and%20NS6%20main%20animation%20function%0A%20%20%20%20doc_width%20%3D%20ns6up%3Fwindow.innerWidth-10%20%3A%20iecompattest%28%29.clientWidth-10%3B%0A%20%20doc_height%3D%28window.innerHeight%20%26%26%20snowdistance%3D%3D%22windowheight%22%29%3F%20window.innerHeight%20%3A%20%28ie4up%20%26%26%20snowdistance%3D%3D%22windowheight%22%29%3F%20%20iecompattest%28%29.clientHeight%20%3A%20%28ie4up%20%26%26%20%21window.opera%20%26%26%20snowdistance%3D%3D%22pageheight%22%29%3F%20iecompattest%28%29.scrollHeight%20%3A%20iecompattest%28%29.offsetHeight%3B%0A%20%20%20%20for%20%28i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20no%3B%20++%20i%29%20%7B%20%20//%20iterate%20for%20every%20dot%0A%20%20%20%20%20%20yp%5Bi%5D%20+%3D%20sty%5Bi%5D%3B%0A%20%20%20%20%20%20if%20%28yp%5Bi%5D%20%3E%20doc_height-50%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20xp%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*%28doc_width-am%5Bi%5D-30%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20yp%5Bi%5D%20%3D%200%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20stx%5Bi%5D%20%3D%200.02%20+%20Math.random%28%29/10%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sty%5Bi%5D%20%3D%200.7%20+%20Math.random%28%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20dx%5Bi%5D%20+%3D%20stx%5Bi%5D%3B%0A%20%20%20%20%20%20document.getElementById%28%22dot%22+i%29.style.top%3Dyp%5Bi%5D+%22px%22%3B%0A%20%20%20%20%20%20document.getElementById%28%22dot%22+i%29.style.left%3Dxp%5Bi%5D%20+%20am%5Bi%5D*Math.sin%28dx%5Bi%5D%29+%22px%22%3B%20%20%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20snowtimer%3DsetTimeout%28%22snowIE_NS6%28%29%22%2C%2010%29%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20function%20hidesnow%28%29%7B%0A%20%20if%20%28window.snowtimer%29%20clearTimeout%28snowtimer%29%0A%20%20for%20%28i%3D0%3B%20i%3Cno%3B%20i++%29%20document.getElementById%28%22dot%22+i%29.style.visibility%3D%22hidden%22%0A%20%7D%0A%20%20%0Aif%20%28ie4up%7C%7Cns6up%29%7B%0A%20%20%20%20snowIE_NS6%28%29%3B%0A%20%20if%20%28hidesnowtime%3E0%29%0A%20%20setTimeout%28%22hidesnow%28%29%22%2C%20hidesnowtime*1000%29%0A%20%20%7D%0A//%5D%5D%3E%0A%3C/script%3E%0A%3C%21--End%20hi%u1EC7u%20%u1EE9ng%20sao%20r%u01A1i--%3E%0A%0A%3C/textarea%3E%3C/form%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Cbr/%3E%0A%0A%3C%21--Button%20cho%20scrip%202--%3E%0A%3Cbutton%20onclick%3D%0A%22preview.document.write%20%28document.getElementsByTagName%20%28%27TEXTAREA%27%29%5B0%5D.value%29%3B%20preview.document.close%28%29%3B%20preview.focus%28%29%22%3EXem%20tr%u01B0%u1EDBc%20nhanh%3C/button%3E%0A%0A%3C%21--Button%20cho%20scrip%201--%3E%0A%3CINPUT%20TYPE%3D%22button%22%20NAME%3D%22do%22%20VALUE%3D%22 Toàn Màn Hình%22%20%20ONCLICK%3D%22DoHTML%28%29%22%3E%0A%0A%3C%21--Button%20cho%20scrip%202--%3E%0A%3Cbutton%20onclick%3D%0A%22window.document.form1.code.value%3D%27%27%3Bpreview.document.write%20%28document.getElementsByTagName%20%28%27TEXTAREA%27%29%5B0%5D.value%29%3B%20preview.document.close%28%29%3B%20preview.focus%28%29%22%3EXo%E1%20m%E3%3C/button%3E%0A%0A%3C/br%3E%0A%3C/br%3E%0A%0A%3C%21--Scrip%20g%F5%20v%E0%20xem%20code%20trong%20c%F9ng%20trang%20c%F3%20hai%20khung%20%28Scrip%202%29--%3E%0A%3Ctd%20valign%3D%22top%22%20style%3D%22padding%3A%2010px%22%20background%3D%22%23eee%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23339966%3B%20font%3A30px%20Segoe UI%3B%22%3EKhung%20xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20k%u1EBFt%20qu%u1EA3%3C/span%3E%0A%3C/br%3E%0A%3Ciframe%20src%3D%22about%3Ablank%22%20name%3D%22preview%22%20style%3D%0A%22height%3A250px%3Bwidth%3A100%%3Bborder%3Asolid%201px%20%23b9b8b6%3Bpadding%3A5px%3Bbackground%3A%23ffffff%22%0Aframeborder%3D%220%22%3E%3C/iframe%3E%3C/td%3E%0A%3C/br%3E%0A%3C/br%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//toilaquantri.com%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%233366ff%3B%22%3Ehttp%3A//toilaquantri.com%3C/span%3E%3C/a%3E%0A%3C/center%3E%0A%3C/body%3E%0A%3C/html%3E"));
//-->
</script>

Nguồn Tôi Là Quản Trị BLOG