Hướng dẫn tạo trang Thử Mã HTML/Javacript cho Blogspot

- Tạo trang thử mã HTML, Thử Mã HTML/Javacript cho blogspot, thử mã HTML hướng dẫn bạn tạo 1 trang thử mã HTML ngay trên trang của mình.
Demo trang trang Thử Mã HTML/Javacript
http://www.toilaquantri.com/p/tra-ma-html-javacript.html
Hướng dẫn tạo trang Thử Mã HTML/Javacript cho Blogspot
Hướng dẫn tạo trang Thử Mã HTML/Javacript cho Blogspot

Hiện nay một số bạn blogger có chia sẻ code để tạo trang thử mã HTML xong thường không có nút xem toàn màn hình. Nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn mã này. Sau khi sử dụng mã chỉ yêu cầu các bạn đừng xóa đoạn link http://toilaquantri.com bên dưới thôi!


Cách thực hiện trang Thử Mã HTML/Javacript

  1. Đầu tiên bạn cần vào Blogger và tạo một trang mới.
  2. Chuyển qua phần bài viết bằng HTML copy và dán đoạn code bên dưới vào
  3. Tiến hành Lưu tại và xem kết quả
Một vài bước khá đơn giản để tạo đúng không? Chúc các bạn thành công!

<script>
<!--
document.write(unescape("%3C%21DOCTYPE%20html%20PUBLIC%20%22-//W3C//DTD%20XHTML%201.0%20Transitional//EN%22%20%22http%3A//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd%22%3E%0A%3Chtml%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3.org/1999/xhtml%22%3E%0A%3Chead%3E%0A%3Cmeta%20http-equiv%3D%22Content-Type%22%20content%3D%22text/html%3B%20charset%3Dutf-8%22%20/%3E%0A%0A%3C%21--Scrip%20xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20code%20trong%20c%u1EEDa%20s%u1ED5%20m%u1EDBi%20%28Scrip%201%29--%3E%0A%3CSCRIPT%20language%3D%22JavaScript%22%3E%0A%3C%21--%20%0Awindow.onerror%20%3D%20null%3B%0A%0A//%20Test%20to%20see%20if%20Browser%20is%20Netscape%203%0A%0Afunction%20DoHTML%28%29%0A%7B%0Aresultwindow%3Dwindow.open%28%22%22%2C%22resultwindow%22%2C%27toolbar%3Dno%2Cscrollbars%3D1%2Cheight%3D500%2Cstatus%3D0%2Cmenubar%3D0%27%29%3B%0Aresultwindow.focus%28%29%3B%0Aresultwindow.document.write%28document.form1.code.value%20+%20%27%3CP%3E%27%29%0A%7D%0A%0A%7B%0A%0A%7D%0A//%20--%3E%0A%3C/SCRIPT%3E%0A%0A%3CSCRIPT%20LANGUAGE%3D%22JavaScript%22%20TYPE%3D%22text/javascript%22%3E%3C%21--%0A%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22%3CSCRIPT%20LANGUAGE%3D%27JavaScript%27%20SRC%3D%27buttonsnav.js%27%3E%3C%5C/SCRIPT%3E%22%29%3B%0A%20//--%3E%0A%3C/SCRIPT%3E%0A%3C%21--End%20Scrip%20xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20code%20trong%20c%u1EEDa%20s%u1ED5%20m%u1EDBi--%3E%0A%0A%3C/head%3E%0A%3Cbody%3E%0A%0A%3Ccenter%3E%0A%0A%3C%21--Scrip%20g%F5%20v%E0%20xem%20code%20trong%20c%F9ng%20trang%20c%F3%20hai%20khung%20%28Scrip%202%29--%3E%0A%3Ctd%20valign%3D%22top%22%20style%3D%22padding%3A10px%22%20background%3D%22%23eee%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%233366ff%3B%20font:30px Segoe UI%3B%22%3EKhung%20nh%u1EADp%20m%E3%20c%u1EA7n%20th%u1EED%3C/span%3E%0A%3Cform%20name%3D%22form1%22%20method%3D%22post%22%3E%0A%3Ctextarea%20name%3D%22code%22%20wrap%3D%22soft%22%20onclick%3D%22focus%28this.code%29%22%20style%3D%0A%22border%3Asolid%201px%20%23b9b8b6%3Bpadding%3A5px%3Bwidth%3A100%%3Bheight%3A200px%3Bscroll%3Aauto%3B%22%3E%0A_H%u01AF%u1EDANG%20D%u1EAAN%20%3Cbr/%3E%0A+%20%u0110%E2y%20l%E0%20JAVA%20sao%20r%u01A1i%20tr%EAn%20n%u1EC1n%20blog%2C%20m%ECnh%20l%u1EA5y%20l%E0m%20v%ED%20d%u1EE5%20cho%20b%u1EA1n%21%20%3Cbr/%3E%0A+%20B%u1EA1n%20h%E3y%20click%20n%FAt%20%22Xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20nhanh%22%20%u0111%u1EC3%20xem%20nh%E9%21%20%3Cbr/%3E%0A+%20B%u1EA5m%20n%FAt%20%22X%F3a%20m%E3%22%20%u0111%u1EC3%20x%F3a%20m%E3%20n%E0y%20%u0111i%20v%E0%20nh%u1EADp%20m%E3%20b%u1EA1n%20mu%u1ED1n%20test%20v%E0o%21%20%3Cbr/%3E%0A%0A%3Cbr/%3E%0A%28%20%5C__/%29%20%20%20%20%20%3Cbr/%3E%0A%28%20%3D%5E.%5E%29%20%20%20%20%20%20%3Cbr/%3E%0A%28%u201C%29_%20_%28%u201C%29%20%20%20%20%20%3Cbr/%3E%0A+++++++++++++++++++++++++++++%3E%0A%0A%3C%21--%20Hi%u1EC7u%20%u1EE9ng%20sao%20r%u01A1i%20cho%20blog%20--%3E%0A%3Cscript%20type%3D%27text/javascript%27%3E%0A//%3C%21%5BCDATA%5B%0A%20%20var%20snowsrc%3D%22https%3A//lh5.googleusercontent.com/-YbezE9QoWhk/TmDDDL3UmHI/AAAAAAAAK84/b6XxOqhe-IM/sao.png%22%20//%20Thay%20Link%20h%ECnh%20c%u1EE7a%20b%u1EA1n%20v%E0o%20%u0111%E2y%0A%20%20var%20no%20%3D%2020%3B%20//%20S%u1ED1%20%u1EA3nh%20r%u01A1i%20tr%EAn%20blog%0A%20%20var%20hidesnowtime%20%3D0%3B%20//%20S%u1ED1%20gi%E2y%20%u1EA3nh%20bi%u1EBFn%20m%u1EA5t%20sau%20khi%20r%u01A1i%0A%20%20var%20snowdistance%20%3D%20%22pageheight%22%3B%20//%20C%F3%20th%u1EC3%20thay%20%u0111%u1ED5i%20gi%E1%20tr%u1ECB%20pageheight%20th%E0nh%20windowheight%20%0A%0A///////////Stop%20Config//////////////////////////////////%0A%0A%20%20var%20ie4up%20%3D%20%28document.all%29%20%3F%201%20%3A%200%3B%0A%20%20var%20ns6up%20%3D%20%28document.getElementById%26%26%21document.all%29%20%3F%201%20%3A%200%3B%0A%0A%20function%20iecompattest%28%29%7B%0A%20return%20%28document.compatMode%20%26%26%20document.compatMode%21%3D%22BackCompat%22%29%3F%20document.documentElement%20%3A%20document.body%0A%20%7D%0A%0A%20%20var%20dx%2C%20xp%2C%20yp%3B%20%20%20%20//%20coordinate%20and%20position%20variables%0A%20%20var%20am%2C%20stx%2C%20sty%3B%20%20//%20amplitude%20and%20step%20variables%0A%20%20var%20i%2C%20doc_width%20%3D%20800%2C%20doc_height%20%3D%20600%3B%20%0A%20%20%0A%20%20if%20%28ns6up%29%20%7B%0A%20%20%20%20doc_width%20%3D%20self.innerWidth%3B%0A%20%20%20%20doc_height%20%3D%20self.innerHeight%3B%0A%20%20%7D%20else%20if%20%28ie4up%29%20%7B%0A%20%20%20%20doc_width%20%3D%20iecompattest%28%29.clientWidth%3B%0A%20%20%20%20doc_height%20%3D%20iecompattest%28%29.clientHeight%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20dx%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20xp%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20yp%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20am%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20stx%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20sty%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20snowsrc%3D%28snowsrc.indexOf%28%22dynamicdrive.com%22%29%21%3D-1%29%3F%20%22snow.gif%22%20%3A%20snowsrc%0A%20%20for%20%28i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20no%3B%20++%20i%29%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20dx%5Bi%5D%20%3D%200%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20set%20coordinate%20variables%0A%20%20%20%20xp%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*%28doc_width-50%29%3B%20%20//%20set%20position%20variables%0A%20%20%20%20yp%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*doc_height%3B%0A%20%20%20%20am%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*20%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20set%20amplitude%20variables%0A%20%20%20%20stx%5Bi%5D%20%3D%200.02%20+%20Math.random%28%29/10%3B%20//%20set%20step%20variables%0A%20%20%20%20sty%5Bi%5D%20%3D%200.7%20+%20Math.random%28%29%3B%20%20%20%20%20//%20set%20step%20variables%0A%20%20if%20%28ie4up%7C%7Cns6up%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20if%20%28i%20%3D%3D%200%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22%3Cdiv%20id%3D%5C%22dot%22+%20i%20+%22%5C%22%20style%3D%5C%22POSITION%3A%20absolute%3B%20Z-INDEX%3A%20%22+%20i%20+%22%3B%20VISIBILITY%3A%20visible%3B%20TOP%3A%2015px%3B%20LEFT%3A%2015px%3B%5C%22%3E%3Ca%20href%3D%5C%22http%3A//dynamicdrive.com%5C%22%3E%3Cimg%20src%3D%27%22+snowsrc+%22%27%20border%3D%5C%220%5C%22%3E%3C%5C/a%3E%3C%5C/div%3E%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22%3Cdiv%20id%3D%5C%22dot%22+%20i%20+%22%5C%22%20style%3D%5C%22POSITION%3A%20absolute%3B%20Z-INDEX%3A%20%22+%20i%20+%22%3B%20VISIBILITY%3A%20visible%3B%20TOP%3A%2015px%3B%20LEFT%3A%2015px%3B%5C%22%3E%3Cimg%20src%3D%27%22+snowsrc+%22%27%20border%3D%5C%220%5C%22%3E%3C%5C/div%3E%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20function%20snowIE_NS6%28%29%20%7B%20%20//%20IE%20and%20NS6%20main%20animation%20function%0A%20%20%20%20doc_width%20%3D%20ns6up%3Fwindow.innerWidth-10%20%3A%20iecompattest%28%29.clientWidth-10%3B%0A%20%20doc_height%3D%28window.innerHeight%20%26%26%20snowdistance%3D%3D%22windowheight%22%29%3F%20window.innerHeight%20%3A%20%28ie4up%20%26%26%20snowdistance%3D%3D%22windowheight%22%29%3F%20%20iecompattest%28%29.clientHeight%20%3A%20%28ie4up%20%26%26%20%21window.opera%20%26%26%20snowdistance%3D%3D%22pageheight%22%29%3F%20iecompattest%28%29.scrollHeight%20%3A%20iecompattest%28%29.offsetHeight%3B%0A%20%20%20%20for%20%28i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20no%3B%20++%20i%29%20%7B%20%20//%20iterate%20for%20every%20dot%0A%20%20%20%20%20%20yp%5Bi%5D%20+%3D%20sty%5Bi%5D%3B%0A%20%20%20%20%20%20if%20%28yp%5Bi%5D%20%3E%20doc_height-50%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20xp%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*%28doc_width-am%5Bi%5D-30%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20yp%5Bi%5D%20%3D%200%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20stx%5Bi%5D%20%3D%200.02%20+%20Math.random%28%29/10%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sty%5Bi%5D%20%3D%200.7%20+%20Math.random%28%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20dx%5Bi%5D%20+%3D%20stx%5Bi%5D%3B%0A%20%20%20%20%20%20document.getElementById%28%22dot%22+i%29.style.top%3Dyp%5Bi%5D+%22px%22%3B%0A%20%20%20%20%20%20document.getElementById%28%22dot%22+i%29.style.left%3Dxp%5Bi%5D%20+%20am%5Bi%5D*Math.sin%28dx%5Bi%5D%29+%22px%22%3B%20%20%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20snowtimer%3DsetTimeout%28%22snowIE_NS6%28%29%22%2C%2010%29%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20function%20hidesnow%28%29%7B%0A%20%20if%20%28window.snowtimer%29%20clearTimeout%28snowtimer%29%0A%20%20for%20%28i%3D0%3B%20i%3Cno%3B%20i++%29%20document.getElementById%28%22dot%22+i%29.style.visibility%3D%22hidden%22%0A%20%7D%0A%20%20%0Aif%20%28ie4up%7C%7Cns6up%29%7B%0A%20%20%20%20snowIE_NS6%28%29%3B%0A%20%20if%20%28hidesnowtime%3E0%29%0A%20%20setTimeout%28%22hidesnow%28%29%22%2C%20hidesnowtime*1000%29%0A%20%20%7D%0A//%5D%5D%3E%0A%3C/script%3E%0A%3C%21--End%20hi%u1EC7u%20%u1EE9ng%20sao%20r%u01A1i--%3E%0A%0A%3C/textarea%3E%3C/form%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Cbr/%3E%0A%0A%3C%21--Button%20cho%20scrip%202--%3E%0A%3Cbutton%20onclick%3D%0A%22preview.document.write%20%28document.getElementsByTagName%20%28%27TEXTAREA%27%29%5B0%5D.value%29%3B%20preview.document.close%28%29%3B%20preview.focus%28%29%22%3EXem%20tr%u01B0%u1EDBc%20nhanh%3C/button%3E%0A%0A%3C%21--Button%20cho%20scrip%201--%3E%0A%3CINPUT%20TYPE%3D%22button%22%20NAME%3D%22do%22%20VALUE%3D%22 Toàn Màn Hình%22%20%20ONCLICK%3D%22DoHTML%28%29%22%3E%0A%0A%3C%21--Button%20cho%20scrip%202--%3E%0A%3Cbutton%20onclick%3D%0A%22window.document.form1.code.value%3D%27%27%3Bpreview.document.write%20%28document.getElementsByTagName%20%28%27TEXTAREA%27%29%5B0%5D.value%29%3B%20preview.document.close%28%29%3B%20preview.focus%28%29%22%3EXo%E1%20m%E3%3C/button%3E%0A%0A%3C/br%3E%0A%3C/br%3E%0A%0A%3C%21--Scrip%20g%F5%20v%E0%20xem%20code%20trong%20c%F9ng%20trang%20c%F3%20hai%20khung%20%28Scrip%202%29--%3E%0A%3Ctd%20valign%3D%22top%22%20style%3D%22padding%3A%2010px%22%20background%3D%22%23eee%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23339966%3B%20font%3A30px%20Segoe UI%3B%22%3EKhung%20xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20k%u1EBFt%20qu%u1EA3%3C/span%3E%0A%3C/br%3E%0A%3Ciframe%20src%3D%22about%3Ablank%22%20name%3D%22preview%22%20style%3D%0A%22height%3A250px%3Bwidth%3A100%%3Bborder%3Asolid%201px%20%23b9b8b6%3Bpadding%3A5px%3Bbackground%3A%23ffffff%22%0Aframeborder%3D%220%22%3E%3C/iframe%3E%3C/td%3E%0A%3C/br%3E%0A%3C/br%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//toilaquantri.com%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%233366ff%3B%22%3Ehttp%3A//toilaquantri.com%3C/span%3E%3C/a%3E%0A%3C/center%3E%0A%3C/body%3E%0A%3C/html%3E"));
//-->
</script>

Nguồn Tôi Là Quản Trị BLOG 
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

2 Nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2