Hướng dẫn tạo trang Thử Mã HTML/Javacript cho Blogspot

Tạo trang thử mã HTML, Thử Mã HTML/Javacript cho blogspot, thử mã HTML hướng dẫn bạn tạo 1 trang thử mã HTML ngay trên trang của mình.
Demo trang trang Thử Mã HTML/Javacript
http://www.toilaquantri.com/p/tra-ma-html-javacript.html
Hướng dẫn tạo trang Thử Mã HTML/Javacript cho Blogspot
Hướng dẫn tạo trang Thử Mã HTML/Javacript cho Blogspot

Hiện nay một số bạn blogger có chia sẻ code để tạo trang thử mã HTML xong thường không có nút xem toàn màn hình. Nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn mã này. Sau khi sử dụng mã chỉ yêu cầu các bạn đừng xóa đoạn link http://toilaquantri.com bên dưới thôi!


Cách thực hiện trang Thử Mã HTML/Javacript

 1. Đầu tiên bạn cần vào Blogger và tạo một trang mới.
 2. Chuyển qua phần bài viết bằng HTML copy và dán đoạn code bên dưới vào
 3. Tiến hành Lưu tại và xem kết quả
Một vài bước khá đơn giản để tạo đúng không? Chúc các bạn thành công!

<script>
<!--
document.write(unescape("%3C%21DOCTYPE%20html%20PUBLIC%20%22-//W3C//DTD%20XHTML%201.0%20Transitional//EN%22%20%22http%3A//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd%22%3E%0A%3Chtml%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3.org/1999/xhtml%22%3E%0A%3Chead%3E%0A%3Cmeta%20http-equiv%3D%22Content-Type%22%20content%3D%22text/html%3B%20charset%3Dutf-8%22%20/%3E%0A%0A%3C%21--Scrip%20xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20code%20trong%20c%u1EEDa%20s%u1ED5%20m%u1EDBi%20%28Scrip%201%29--%3E%0A%3CSCRIPT%20language%3D%22JavaScript%22%3E%0A%3C%21--%20%0Awindow.onerror%20%3D%20null%3B%0A%0A//%20Test%20to%20see%20if%20Browser%20is%20Netscape%203%0A%0Afunction%20DoHTML%28%29%0A%7B%0Aresultwindow%3Dwindow.open%28%22%22%2C%22resultwindow%22%2C%27toolbar%3Dno%2Cscrollbars%3D1%2Cheight%3D500%2Cstatus%3D0%2Cmenubar%3D0%27%29%3B%0Aresultwindow.focus%28%29%3B%0Aresultwindow.document.write%28document.form1.code.value%20+%20%27%3CP%3E%27%29%0A%7D%0A%0A%7B%0A%0A%7D%0A//%20--%3E%0A%3C/SCRIPT%3E%0A%0A%3CSCRIPT%20LANGUAGE%3D%22JavaScript%22%20TYPE%3D%22text/javascript%22%3E%3C%21--%0A%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22%3CSCRIPT%20LANGUAGE%3D%27JavaScript%27%20SRC%3D%27buttonsnav.js%27%3E%3C%5C/SCRIPT%3E%22%29%3B%0A%20//--%3E%0A%3C/SCRIPT%3E%0A%3C%21--End%20Scrip%20xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20code%20trong%20c%u1EEDa%20s%u1ED5%20m%u1EDBi--%3E%0A%0A%3C/head%3E%0A%3Cbody%3E%0A%0A%3Ccenter%3E%0A%0A%3C%21--Scrip%20g%F5%20v%E0%20xem%20code%20trong%20c%F9ng%20trang%20c%F3%20hai%20khung%20%28Scrip%202%29--%3E%0A%3Ctd%20valign%3D%22top%22%20style%3D%22padding%3A10px%22%20background%3D%22%23eee%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%233366ff%3B%20font:30px Segoe UI%3B%22%3EKhung%20nh%u1EADp%20m%E3%20c%u1EA7n%20th%u1EED%3C/span%3E%0A%3Cform%20name%3D%22form1%22%20method%3D%22post%22%3E%0A%3Ctextarea%20name%3D%22code%22%20wrap%3D%22soft%22%20onclick%3D%22focus%28this.code%29%22%20style%3D%0A%22border%3Asolid%201px%20%23b9b8b6%3Bpadding%3A5px%3Bwidth%3A100%%3Bheight%3A200px%3Bscroll%3Aauto%3B%22%3E%0A_H%u01AF%u1EDANG%20D%u1EAAN%20%3Cbr/%3E%0A+%20%u0110%E2y%20l%E0%20JAVA%20sao%20r%u01A1i%20tr%EAn%20n%u1EC1n%20blog%2C%20m%ECnh%20l%u1EA5y%20l%E0m%20v%ED%20d%u1EE5%20cho%20b%u1EA1n%21%20%3Cbr/%3E%0A+%20B%u1EA1n%20h%E3y%20click%20n%FAt%20%22Xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20nhanh%22%20%u0111%u1EC3%20xem%20nh%E9%21%20%3Cbr/%3E%0A+%20B%u1EA5m%20n%FAt%20%22X%F3a%20m%E3%22%20%u0111%u1EC3%20x%F3a%20m%E3%20n%E0y%20%u0111i%20v%E0%20nh%u1EADp%20m%E3%20b%u1EA1n%20mu%u1ED1n%20test%20v%E0o%21%20%3Cbr/%3E%0A%0A%3Cbr/%3E%0A%28%20%5C__/%29%20%20%20%20%20%3Cbr/%3E%0A%28%20%3D%5E.%5E%29%20%20%20%20%20%20%3Cbr/%3E%0A%28%u201C%29_%20_%28%u201C%29%20%20%20%20%20%3Cbr/%3E%0A+++++++++++++++++++++++++++++%3E%0A%0A%3C%21--%20Hi%u1EC7u%20%u1EE9ng%20sao%20r%u01A1i%20cho%20blog%20--%3E%0A%3Cscript%20type%3D%27text/javascript%27%3E%0A//%3C%21%5BCDATA%5B%0A%20%20var%20snowsrc%3D%22https%3A//lh5.googleusercontent.com/-YbezE9QoWhk/TmDDDL3UmHI/AAAAAAAAK84/b6XxOqhe-IM/sao.png%22%20//%20Thay%20Link%20h%ECnh%20c%u1EE7a%20b%u1EA1n%20v%E0o%20%u0111%E2y%0A%20%20var%20no%20%3D%2020%3B%20//%20S%u1ED1%20%u1EA3nh%20r%u01A1i%20tr%EAn%20blog%0A%20%20var%20hidesnowtime%20%3D0%3B%20//%20S%u1ED1%20gi%E2y%20%u1EA3nh%20bi%u1EBFn%20m%u1EA5t%20sau%20khi%20r%u01A1i%0A%20%20var%20snowdistance%20%3D%20%22pageheight%22%3B%20//%20C%F3%20th%u1EC3%20thay%20%u0111%u1ED5i%20gi%E1%20tr%u1ECB%20pageheight%20th%E0nh%20windowheight%20%0A%0A///////////Stop%20Config//////////////////////////////////%0A%0A%20%20var%20ie4up%20%3D%20%28document.all%29%20%3F%201%20%3A%200%3B%0A%20%20var%20ns6up%20%3D%20%28document.getElementById%26%26%21document.all%29%20%3F%201%20%3A%200%3B%0A%0A%20function%20iecompattest%28%29%7B%0A%20return%20%28document.compatMode%20%26%26%20document.compatMode%21%3D%22BackCompat%22%29%3F%20document.documentElement%20%3A%20document.body%0A%20%7D%0A%0A%20%20var%20dx%2C%20xp%2C%20yp%3B%20%20%20%20//%20coordinate%20and%20position%20variables%0A%20%20var%20am%2C%20stx%2C%20sty%3B%20%20//%20amplitude%20and%20step%20variables%0A%20%20var%20i%2C%20doc_width%20%3D%20800%2C%20doc_height%20%3D%20600%3B%20%0A%20%20%0A%20%20if%20%28ns6up%29%20%7B%0A%20%20%20%20doc_width%20%3D%20self.innerWidth%3B%0A%20%20%20%20doc_height%20%3D%20self.innerHeight%3B%0A%20%20%7D%20else%20if%20%28ie4up%29%20%7B%0A%20%20%20%20doc_width%20%3D%20iecompattest%28%29.clientWidth%3B%0A%20%20%20%20doc_height%20%3D%20iecompattest%28%29.clientHeight%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20dx%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20xp%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20yp%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20am%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20stx%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20sty%20%3D%20new%20Array%28%29%3B%0A%20%20snowsrc%3D%28snowsrc.indexOf%28%22dynamicdrive.com%22%29%21%3D-1%29%3F%20%22snow.gif%22%20%3A%20snowsrc%0A%20%20for%20%28i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20no%3B%20++%20i%29%20%7B%20%20%0A%20%20%20%20dx%5Bi%5D%20%3D%200%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20set%20coordinate%20variables%0A%20%20%20%20xp%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*%28doc_width-50%29%3B%20%20//%20set%20position%20variables%0A%20%20%20%20yp%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*doc_height%3B%0A%20%20%20%20am%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*20%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20set%20amplitude%20variables%0A%20%20%20%20stx%5Bi%5D%20%3D%200.02%20+%20Math.random%28%29/10%3B%20//%20set%20step%20variables%0A%20%20%20%20sty%5Bi%5D%20%3D%200.7%20+%20Math.random%28%29%3B%20%20%20%20%20//%20set%20step%20variables%0A%20%20if%20%28ie4up%7C%7Cns6up%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20if%20%28i%20%3D%3D%200%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22%3Cdiv%20id%3D%5C%22dot%22+%20i%20+%22%5C%22%20style%3D%5C%22POSITION%3A%20absolute%3B%20Z-INDEX%3A%20%22+%20i%20+%22%3B%20VISIBILITY%3A%20visible%3B%20TOP%3A%2015px%3B%20LEFT%3A%2015px%3B%5C%22%3E%3Ca%20href%3D%5C%22http%3A//dynamicdrive.com%5C%22%3E%3Cimg%20src%3D%27%22+snowsrc+%22%27%20border%3D%5C%220%5C%22%3E%3C%5C/a%3E%3C%5C/div%3E%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20else%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20document.write%28%22%3Cdiv%20id%3D%5C%22dot%22+%20i%20+%22%5C%22%20style%3D%5C%22POSITION%3A%20absolute%3B%20Z-INDEX%3A%20%22+%20i%20+%22%3B%20VISIBILITY%3A%20visible%3B%20TOP%3A%2015px%3B%20LEFT%3A%2015px%3B%5C%22%3E%3Cimg%20src%3D%27%22+snowsrc+%22%27%20border%3D%5C%220%5C%22%3E%3C%5C/div%3E%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20function%20snowIE_NS6%28%29%20%7B%20%20//%20IE%20and%20NS6%20main%20animation%20function%0A%20%20%20%20doc_width%20%3D%20ns6up%3Fwindow.innerWidth-10%20%3A%20iecompattest%28%29.clientWidth-10%3B%0A%20%20doc_height%3D%28window.innerHeight%20%26%26%20snowdistance%3D%3D%22windowheight%22%29%3F%20window.innerHeight%20%3A%20%28ie4up%20%26%26%20snowdistance%3D%3D%22windowheight%22%29%3F%20%20iecompattest%28%29.clientHeight%20%3A%20%28ie4up%20%26%26%20%21window.opera%20%26%26%20snowdistance%3D%3D%22pageheight%22%29%3F%20iecompattest%28%29.scrollHeight%20%3A%20iecompattest%28%29.offsetHeight%3B%0A%20%20%20%20for%20%28i%20%3D%200%3B%20i%20%3C%20no%3B%20++%20i%29%20%7B%20%20//%20iterate%20for%20every%20dot%0A%20%20%20%20%20%20yp%5Bi%5D%20+%3D%20sty%5Bi%5D%3B%0A%20%20%20%20%20%20if%20%28yp%5Bi%5D%20%3E%20doc_height-50%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20xp%5Bi%5D%20%3D%20Math.random%28%29*%28doc_width-am%5Bi%5D-30%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20yp%5Bi%5D%20%3D%200%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20stx%5Bi%5D%20%3D%200.02%20+%20Math.random%28%29/10%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sty%5Bi%5D%20%3D%200.7%20+%20Math.random%28%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20dx%5Bi%5D%20+%3D%20stx%5Bi%5D%3B%0A%20%20%20%20%20%20document.getElementById%28%22dot%22+i%29.style.top%3Dyp%5Bi%5D+%22px%22%3B%0A%20%20%20%20%20%20document.getElementById%28%22dot%22+i%29.style.left%3Dxp%5Bi%5D%20+%20am%5Bi%5D*Math.sin%28dx%5Bi%5D%29+%22px%22%3B%20%20%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20snowtimer%3DsetTimeout%28%22snowIE_NS6%28%29%22%2C%2010%29%3B%0A%20%20%7D%0A%0A%20function%20hidesnow%28%29%7B%0A%20%20if%20%28window.snowtimer%29%20clearTimeout%28snowtimer%29%0A%20%20for%20%28i%3D0%3B%20i%3Cno%3B%20i++%29%20document.getElementById%28%22dot%22+i%29.style.visibility%3D%22hidden%22%0A%20%7D%0A%20%20%0Aif%20%28ie4up%7C%7Cns6up%29%7B%0A%20%20%20%20snowIE_NS6%28%29%3B%0A%20%20if%20%28hidesnowtime%3E0%29%0A%20%20setTimeout%28%22hidesnow%28%29%22%2C%20hidesnowtime*1000%29%0A%20%20%7D%0A//%5D%5D%3E%0A%3C/script%3E%0A%3C%21--End%20hi%u1EC7u%20%u1EE9ng%20sao%20r%u01A1i--%3E%0A%0A%3C/textarea%3E%3C/form%3E%3C/td%3E%0A%0A%3Cbr/%3E%0A%0A%3C%21--Button%20cho%20scrip%202--%3E%0A%3Cbutton%20onclick%3D%0A%22preview.document.write%20%28document.getElementsByTagName%20%28%27TEXTAREA%27%29%5B0%5D.value%29%3B%20preview.document.close%28%29%3B%20preview.focus%28%29%22%3EXem%20tr%u01B0%u1EDBc%20nhanh%3C/button%3E%0A%0A%3C%21--Button%20cho%20scrip%201--%3E%0A%3CINPUT%20TYPE%3D%22button%22%20NAME%3D%22do%22%20VALUE%3D%22 Toàn Màn Hình%22%20%20ONCLICK%3D%22DoHTML%28%29%22%3E%0A%0A%3C%21--Button%20cho%20scrip%202--%3E%0A%3Cbutton%20onclick%3D%0A%22window.document.form1.code.value%3D%27%27%3Bpreview.document.write%20%28document.getElementsByTagName%20%28%27TEXTAREA%27%29%5B0%5D.value%29%3B%20preview.document.close%28%29%3B%20preview.focus%28%29%22%3EXo%E1%20m%E3%3C/button%3E%0A%0A%3C/br%3E%0A%3C/br%3E%0A%0A%3C%21--Scrip%20g%F5%20v%E0%20xem%20code%20trong%20c%F9ng%20trang%20c%F3%20hai%20khung%20%28Scrip%202%29--%3E%0A%3Ctd%20valign%3D%22top%22%20style%3D%22padding%3A%2010px%22%20background%3D%22%23eee%22%3E%0A%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23339966%3B%20font%3A30px%20Segoe UI%3B%22%3EKhung%20xem%20tr%u01B0%u1EDBc%20k%u1EBFt%20qu%u1EA3%3C/span%3E%0A%3C/br%3E%0A%3Ciframe%20src%3D%22about%3Ablank%22%20name%3D%22preview%22%20style%3D%0A%22height%3A250px%3Bwidth%3A100%%3Bborder%3Asolid%201px%20%23b9b8b6%3Bpadding%3A5px%3Bbackground%3A%23ffffff%22%0Aframeborder%3D%220%22%3E%3C/iframe%3E%3C/td%3E%0A%3C/br%3E%0A%3C/br%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//toilaquantri.com%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%233366ff%3B%22%3Ehttp%3A//toilaquantri.com%3C/span%3E%3C/a%3E%0A%3C/center%3E%0A%3C/body%3E%0A%3C/html%3E"));
//-->
</script>

Nguồn Tôi Là Quản Trị BLOG 

Kiến thức xem thêm:
Chủ đề:Chúc bạn có thêm kiến thức quý báu!
In trang (Ctrl+P) ·

2 nhận xét:

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước .

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Khi xuất bản bài viết chắc chắn không tránh khỏi lỗi về chính tả, cú pháp.

 1. Bác không cho copy code chẵng lẽ ngồi gõ lại ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Copy dc rồi đó bác, lúc đó đăng test code chặn copy thôi :)

   Xóa