Tạo live chat Facebook Hỗ Trợ Khách Hàng giống Tôi Là Quản Trị

- [tintuc]Nếu để ý vào góc phải bên dưới bạn sẽ thấy website Toilaquantri.Com có khung chat. Đây được gọi facebook Chat hoặc Livechat Facebook khác với Facebook Messenger của Facebook nhé vì nó tích hợp được trên Website

Tạo live chat Facebook Hỗ Trợ Khách Hàng
Tạo live chat Facebook Hỗ Trợ Khách Hàng
Mỗi khi đọc giả, khách hàng truy cập và gởi tin nhắn trong khung chát này, tin nhắn sẽ được đồng bộ và lưu trữ tại Fanpage.

Ưu điểm livechat Facebook:

Sẽ có thể chat lại với khách hàng bất cứ lúc nào miễn là khách hàng đang dùng Facebook

Nhược điểm livechat Facebook: 

- Bắt buộc KH phải có Facebook và đăng nhập vào facebook để chat
- Sẽ không chat trực tiếp được trong khung chat mà phải chuyển qua Facebook để trò chuyện

Nào chúng ta cùng thực hiện để tạo tiện ích này nào.

Hướng dẫn cài đặt Facebook Chat vào Blogger

Chèn tất cả đoạn code bên dưới vào trên thẻ đóng </body> nằm trong mẫu

[Code]


<!-- $CHAT --><script type='text/javascript'>    var f_chat_vs = &quot;Version 2.1&quot;;    var f_chat_domain =  &quot;http://toilaquantri.com&quot;;   /* Thay Domain của bạn */    var f_chat_name = &quot;Tư vấn khách hàng&quot;;
    var f_chat_star_1 = &quot;Chào bạn!&quot;;
  var f_chat_star_2 = &quot;Bạn sẽ được tư vấn về các dịch vụ Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Thiết Kế Website? Yêu cầu tại chatbox này!<br/><em>Gửi vài giây trước</em>&quot;;
    var f_chat_star_3 = &quot;<a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a>&quot;;
    var f_chat_star_4 = &quot;Chú ý: Bạn phải đăng nhập <a href='http://facebook.com/' rel='nofollow' target='_blank'>Facebook</a> mới có thể trò chuyện.&quot;;
    var f_chat_fanpage = &quot;huynhphungblogger&quot;; /* Thay lại địa chỉ Fanpage*/
    var f_chat_background_title = &quot;#F77213&quot;;
    var f_chat_color_title = &quot;#fff&quot;;
    var f_chat_cr_vs = 21; /* Version ID */
    var f_chat_vitri_manhinh = &quot;right:10px;&quot;;
</script>
<script>
window.jQuery || document.write(&#39;&lt;script src=&quot;http://jquery.com/jquery-wp-content/themes/jquery/js/jquery-1.11.2.min.js&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&#39;);
(function (d, s, a) {
var b, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(a)) return;
b = d.createElement(s);
b.id = a;
b.src = &#39;//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.5&#39;;
fjs.parentNode.insertBefore(b, fjs)
} (document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));
var $ = jQuery.noConflict();
$(document).ready(function () {
$(&quot;#f_chat_name&quot;).html(f_chat_name);
$(&quot;#f_enter_1&quot;).html(f_chat_star_1);
$(&quot;#f_enter_2&quot;).html(f_chat_star_2);
$(&quot;#f_enter_4&quot;).html(f_chat_star_4);
$(&quot;#f_chat_source&quot;).html(&quot;.&lt;i class=&#39;fa fa-question-circle&#39;&gt;&lt;/i&gt; LiveChat Facebook&lt;label&gt;&quot; + f_chat_vs + &quot;&lt;/label&gt;&quot;);
setTimeout(function () {
f_ck_chat()
},
100)
});
function fb_e_html(a, b) {
try {
document.getElementById(a).innerHTML = b
} catch(err) {}
}
function fb_e_style(a, b) {
try {
document.getElementById(a).style.display = b
} catch(err) {}
}
function check_fist_vist_f() {
var _ = f_read_cki(&quot;check_fist_vist_f&quot;);
(0 == _ || &quot;&quot; == _) &amp;&amp; (fb_eshow(&quot;f-chat-conent&quot;), f_create_cki(&quot;check_fist_vist_f&quot;, &quot;1&quot;, 1), f_create_cki(&quot;f_chat_open&quot;, &quot;1&quot;, 1))
}
function chat_f_close() {
fb_ehide(&#39;b-c-facebook&#39;),
f_create_cki(&#39;chat_f_close&#39;, 1, 1),
$(&#39;body&#39;).find(&#39;.zopim&#39;).remove(),
fb_eshow(&#39;chat_f_b_smal&#39;),
on_playsound(&#39;click&#39;)
}
function chat_f_show() {
f_create_cki(&#39;chat_f_close&#39;, &#39;0&#39;, 1),
fb_eshow(&#39;b-c-facebook&#39;),
fb_eshow(&#39;f-chat-conent&#39;),
fb_ehide(&#39;chat_f_b_smal&#39;)
}
function f_bt_start_chat() {
f_create_cki(&#39;f_bt_start_chat&#39;, &#39;1&#39;, 10),
fb_ehide(&#39;fb_chat_start&#39;),
fb_ehide(&#39;fb_alert_num&#39;),
on_playsound(&#39;click&#39;)
}
function f_c_start_chat() {
var t = f_read_cki(&#39;f_bt_start_chat&#39;);
0 == t || &#39;&#39; == t ? (fb_eshow(&#39;fb_chat_start&#39;), fb_eshow(&#39;fb_alert_num&#39;), f_chat_step()) : (fb_ehide(&#39;fb_chat_start&#39;), fb_ehide(&#39;fb_alert_num&#39;))
}
function b_f_chat() {
var t = f_read_cki(&#39;f_chat_open&#39;);
0 == t || &#39;&#39; == t ? (fb_eshow(&#39;f-chat-conent&#39;), f_create_cki(&#39;f_chat_open&#39;, &#39;1&#39;, 1)) : (fb_ehide(&#39;f-chat-conent&#39;), f_create_cki(&#39;f_chat_open&#39;, &#39;0&#39;, 1)),
on_playsound(&#39;click&#39;)
}
function f_ck_chat() {
check_fist_vist_f();
f_c_start_chat();
var t = f_read_cki(&#39;chat_f_close&#39;);
if (&#39;&#39; == t || 0 == t || &#39;0&#39; == t) {
fb_eshow(&#39;b-c-facebook&#39;),
fb_ehide(&#39;chat_f_b_smal&#39;);
var e = f_read_cki(&#39;f_chat_open&#39;);
(1 == e || &#39;1&#39; == e) &amp;&amp; fb_eshow(&#39;f-chat-conent&#39;)
} else fb_eshow(&#39;chat_f_b_smal&#39;),
fb_ehide(&#39;b-c-facebook&#39;)
}
function f_chat_step() {
f_enter_chat(&#39;1&#39;, 3500),
f_enter_chat(&#39;2&#39;, 5500),
f_enter_chat(&#39;3&#39;, 6e3),
f_enter_chat(&#39;4&#39;, 7e3)
}
function f_enter_chat(t, e) {
setTimeout(function () {
fb_eshow(&#39;f_enter_&#39; + t)
},
e),
setTimeout(function () {
on_playsound(&#39;door_bell&#39;)
},
e),
setTimeout(function () {
fb_e_html(&#39;fb_alert_num&#39;, t)
},
e)
}
function fb_eshow(t) {
fb_e_style(t, &#39;block&#39;)
}
function fb_ehide(t) {
fb_e_style(t, &#39;none&#39;)
}
function f_create_cki(t, e, n) {
if (n) {
var o = new Date;
o.setTime(o.getTime() + 24 * n * 60 * 60 * 1e3);
var c = &#39;; expires=&#39; + o.toGMTString()
} else var c = &#39;&#39;;
document.cookie = t + &#39;=&#39; + e + c + &#39;; path=/&#39;
}
function f_read_cki(t) {
for (var e = t + &#39;=&#39;, n = document.cookie.split(&#39;;&#39;), o = 0; o &lt; n.length; o++) {
for (var c = n[o];
&#39; &#39; == c.charAt(0);) c = c.substring(1, c.length);
if (0 == c.indexOf(e)) return c.substring(e.length, c.length)
}
return &#39;&#39;
}
function on_playsound(t) {
1 == web_sound &amp;&amp; $.ionSound.play(t)
}
function ionSound() {
1 == web_sound &amp;&amp; $.ionSound({
sounds: [&#39;click&#39;, &#39;door_bell&#39;],
path: f_chat_domain + &#39;/livechat/sounds/&#39;,
multiPlay: !0,
volume: &#39;1.0&#39;
})
}
var web_sound = !0;
jQuery(document).ready(function (t) {
t(window).scroll(function () {
var e = t(window).width();
680 &gt;= e ? f_create_cki(&#39;f_chat_open&#39;, &#39;0&#39;, 1) : f_create_cki(&#39;f_chat_open&#39;, &#39;1&#39;, 1)
})
}),
setTimeout(function () {
f_ck_chat()
},
100);
var $ = jQuery.noConflict(); !
function (t) {
if (!t.ionSound) {
var e, n, o, c, _ = {},
f = {},
a = !1,
i = function (e) {
var c, a; - 1 !== e.indexOf(&#39;:&#39;) ? (c = e.split(&#39;:&#39;)[0], a = e.split(&#39;:&#39;)[1]) : c = e,
f[c] = new Audio,
n = f[c].canPlayType(&#39;audio/mp3&#39;),
o = &#39;probably&#39; === n || &#39;maybe&#39; === n ? _.path + c + &#39;.mp3&#39;: _.path + c + &#39;.ogg&#39;,
t(f[c]).prop(&#39;src&#39;, o),
f[c].load(),
f[c].preload = &#39;auto&#39;,
f[c].volume = a || _.volume
},
u = function (t) {
var e, n, o, c;
if ( - 1 !== t.indexOf(&#39;:&#39;) ? (n = t.split(&#39;:&#39;)[0], o = t.split(&#39;:&#39;)[1]) : n = t, e = f[n], &#39;object&#39; == typeof e &amp;&amp; null !== e) if (o &amp;&amp; (e.volume = o), _.multiPlay || a) {
if (_.multiPlay) if (e.ended) e.play();
else {
try {
e.currentTime = 0
} catch(i) {}
e.play()
}
} else e.play(),
a = !0,
c = setInterval(function () {
e.ended &amp;&amp; (clearInterval(c), a = !1)
},
250)
},
l = function (t) {
var e = f[t];
if (&#39;object&#39; == typeof e &amp;&amp; null !== e) {
e.pause();
try {
e.currentTime = 0
} catch(n) {}
}
},
r = function (t) {
var e = f[t];
if (&#39;object&#39; == typeof e &amp;&amp; null !== e) {
try {
f[t].src = &#39;&#39;
} catch(n) {}
f[t] = null
}
};
t.ionSound = function (n) {
if (_ = t.extend({
sounds: [&#39;water_droplet&#39;],
path: f_chat_domain + &#39;/livechat/sounds/&#39;,
multiPlay: !0,
volume: &#39;0.5&#39;
},
n), e = _.sounds.length, &#39;function&#39; == typeof Audio || &#39;object&#39; == typeof Audio) for (c = 0; e &gt; c; c += 1) i(_.sounds[c]);
t.ionSound.play = function (t) {
u(t)
},
t.ionSound.stop = function (t) {
l(t)
},
t.ionSound.kill = function (t) {
r(t)
}
},
t.ionSound.destroy = function () {
for (c = 0; e &gt; c; c += 1) f[_.sounds[c]] = null;
e = 0,
t.ionSound.play = function () {},
t.ionSound.stop = function () {},
t.ionSound.kill = function () {}
}
}
} (jQuery),
ionSound();
document.write(&quot;&lt;style type=\&quot;text/css\&quot; media=\&quot;screen\&quot;&gt;#b-c-facebook .f-chat-conent .chat-single a,#chat_f_b_smal{font-family:&#39;Helvetica Neue&#39;,Helvetica,Arial,sans-serif}#b-c-facebook .chat-f-b,#chat_f_b_smal{text-shadow:0 1px 0 rgba(0,0,0,.1);background-repeat:repeat-x;background-size:auto;background-position:0 0;text-decoration:none}.chat_f_vt{position:fixed;&quot; + f_chat_vitri_manhinh + &quot;}#chat_f_b_smal{background: #ccc;padding:0 10px;cursor:pointer;color:#fff;height:40px;line-height:40px;border:0;font-size:18px;bottom:0;border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;text-align:center;display:none}#chat_f_b_smal:hover{font-size:20px;background-color:#0A932C}#b-c-facebook{bottom:0;z-index:9999999999;width:250px;height:auto;max-height:375px;min-height:40px;box-shadow:6px 6px 6px 10px rgba(0,0,0,.2);border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;overflow:hidden}#b-c-facebook .f-chat-conent{float:left;width:100%;height:335px;overflow:hidden;display:none;background-color:#fff;position:relative}#b-c-facebook .f-chat-conent .chat-single{clear: both;}#b-c-facebook .f-chat-conent .chat-single a{float:left;text-decoration:none;margin-left:10px;color:#fff;font-size:12px}#b-c-facebook .f-chat-conent .chat-single a:hover{color:#F60}#b-c-facebook .f-chat-conent .chat-single label{float:right;color:silver;margin-right:5px;font-size:12px;font-family:Arial}#b-c-facebook .chat-f-b,#b-c-facebook .chat-f-b label{line-height: 20px; margin: 0px; cursor:pointer;font-family:&#39;Helvetica Neue&#39;,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:18px}#b-c-facebook .f-chat-conent .chat-single i{color:#0C5BB5}#b-c-facebook .f-chat-conent .fb-page{margin-top:0;float:left;height:310px}#b-c-facebook .chat-f-b{width: 250px;color: #fff;height: 40px;line-height: 40px;    background-color: #299B3E;}#b-c-facebook .chat-f-b label{position:absolute;left:40px;top:12px}.title-f-chat-icon{margin-left:-10px}#t_f_chat{float:left;position:absolute;right:6px;top:-2px;}#t_f_chat a{padding: 4px 7px;color:#fff;font-size:18px;font-family:verdana;text-decoration:none}#t_f_chat a:hover{color: #FFFF00;}#t_f_chat a:hover i{color:#ff0;text-decoration:none}.chat-left-5{margin-left:5px}#fb_chat_start{position:absolute;left:0;background-color:#F9F9F9;padding:10px;float:left}#fb_chat_start em{font-size:11px;color:gray}.msg_b{line-height: 22px;    width: 200px;    color: #333;    font-family: Arial;    font-size: 12px;    background: rgba(120, 172, 33, 0.36);    padding: 5px 10px;    min-height: 13px;    margin-bottom: 5px;    position: relative;    border-radius: 8px;}.msg_b:after{content: &#39;&#39;;position: absolute; width: 0;height: 0;border: 7px solid;border-color: transparent transparent transparent rgba(120, 172, 33, 0.36);right: -14px;    top: 8px;}.msg_b a{text-decoration:underline;color:#01509E}#f_bt_start_chat{margin:auto;background-color:#299B3E;border-radius:5px;color:#fff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 10px;text-decoration:none}#f_bt_start_chat:hover{color:#ff0;text-decoration:none}#fb_chat_start p{margin: 5px 0px;font-size:12px;color:#888;line-height:18px;width: 95%;}#fb_alert_num{background-color:#ff0;padding:1px 7px 0px;color:red;border-radius:40px;font-size:13px;font-family:Arial;font-weight:700;position:absolute;right:47px;top:12px;height:20px;line-height:20px}.fb_hide{display:none}&lt;/style&gt;&quot;);
var fb_vs_new = &#39;2.0&#39;;
/* Javascript update 05-11-2015: add small chat click*/
$(document).ready(function () {
    $(&quot;#f_enter_3&quot;).html(f_chat_star_3);
    $( &quot;#chat_f_b_smal&quot; ).click(function() {on_playsound(&#39;click&#39;);});
});
/* Style update 05-11-2015: Fix style chat */
document.write(&quot;&lt;style type=\&quot;text/css\&quot;&gt;#chat_f_b_smal{padding-left: 32px;} #b-c-facebook .chat-f-b, #b-c-facebook .chat-f-b label{color:#fff;font-weight:normal;} .title-f-chat-icon{left: 12px; top: 10px; position: absolute; font-size: 18px; color: #fff; margin: 0px;} .msg_b{text-align:left;}&lt;/style&gt;&quot;);
</script>
<div id='fb-root'/>
<a class='chat_f_vt' id='chat_f_b_smal' onclick='chat_f_show()' title='Mở hộp Chat'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'/> Tư vấn khách hàng</a><div class='chat_f_vt' id='b-c-facebook'><div class='chat-f-b' id='chat-f-b' onclick='b_f_chat()'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'/><label id='f_chat_name'/><span id='fb_alert_num'>1</span><div id='t_f_chat'><a class='chat-left-5' href='javascript:;' id='chat_f_close' onclick='chat_f_close()'>x</a></div></div><div class='f-chat-conent' id='f-chat-conent'><script>document.write(&quot;<div class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='310' data-hide-cover='true' data-href='https://www.facebook.com/&quot;+f_chat_fanpage+&quot;' data-show-facepile='true' data-show-posts='true' data-small-header='true' data-tabs='messages' data-width='250'/>&quot;);</script><div id='fb_chat_start'><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_1'/><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_2'/><br/><p class='fb_hide' id='f_enter_3'><a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a></p><br/><div class='fb_hide' id='f_enter_4'/></div><div class='chat-single' id='f_chat_source'/></div></div>
<!-- #CHAT -->


Đoạn code dưới đây mình đã tối ưu và rút gọn. Bạn có thể sử dụng code sau:

<!-- $CHAT toilaquantri.com -->
<script type='text/javascript'>
    var f_chat_vs = &quot;Version 2.1&quot;;
    var f_chat_domain =  &quot;http://toilaquantri.com&quot;;
    var f_chat_name = &quot;Tư vấn khách hàng&quot;;
    var f_chat_star_1 = &quot;Chào bạn!&quot;;
  var f_chat_star_2 = &quot;Bạn sẽ được tư vấn về các dịch vụ Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Thiết Kế Website? Yêu cầu tại chatbox này!<br/><em>Gửi vài giây trước</em>&quot;;
    var f_chat_star_3 = &quot;<a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a>&quot;;
    var f_chat_star_4 = &quot;Chú ý: Bạn phải đăng nhập <a href='http://facebook.com/' rel='nofollow' target='_blank'>Facebook</a> mới có thể trò chuyện.&quot;;
    var f_chat_fanpage = &quot;huynhphungblogger&quot;; /* Đây là địa chỉ Fanpage*/
    var f_chat_background_title = &quot;#F77213&quot;;
    var f_chat_color_title = &quot;#fff&quot;;
    var f_chat_cr_vs = 21; /* Version ID */
    var f_chat_vitri_manhinh = &quot;right:10px;&quot;;
</script>
<script>
var $ = jQuery.noConflict();
$(document).ready(function () {
$(&quot;#f_chat_name&quot;).html(f_chat_name);
$(&quot;#f_enter_1&quot;).html(f_chat_star_1);
$(&quot;#f_enter_2&quot;).html(f_chat_star_2);
$(&quot;#f_enter_4&quot;).html(f_chat_star_4);
$(&quot;#f_chat_source&quot;).html(&quot;.&lt;i class=&#39;fa fa-question-circle&#39;&gt;&lt;/i&gt; LiveChat Facebook&lt;label&gt;&quot; + f_chat_vs + &quot;&lt;/label&gt;&quot;);
setTimeout(function () {
f_ck_chat()
},
100)
});
function fb_e_html(a, b) {
try {
document.getElementById(a).innerHTML = b
} catch(err) {}
}
function fb_e_style(a, b) {
try {
document.getElementById(a).style.display = b
} catch(err) {}
}
function check_fist_vist_f() {
var _ = f_read_cki(&quot;check_fist_vist_f&quot;);
(0 == _ || &quot;&quot; == _) &amp;&amp; (fb_eshow(&quot;f-chat-conent&quot;), f_create_cki(&quot;check_fist_vist_f&quot;, &quot;1&quot;, 1), f_create_cki(&quot;f_chat_open&quot;, &quot;1&quot;, 1))
}
function chat_f_close() {
fb_ehide(&#39;b-c-facebook&#39;),
f_create_cki(&#39;chat_f_close&#39;, 1, 1),
$(&#39;body&#39;).find(&#39;.zopim&#39;).remove(),
fb_eshow(&#39;chat_f_b_smal&#39;),
on_playsound(&#39;click&#39;)
}
function chat_f_show() {
f_create_cki(&#39;chat_f_close&#39;, &#39;0&#39;, 1),
fb_eshow(&#39;b-c-facebook&#39;),
fb_eshow(&#39;f-chat-conent&#39;),
fb_ehide(&#39;chat_f_b_smal&#39;)
}
function f_bt_start_chat() {
f_create_cki(&#39;f_bt_start_chat&#39;, &#39;1&#39;, 10),
fb_ehide(&#39;fb_chat_start&#39;),
fb_ehide(&#39;fb_alert_num&#39;),
on_playsound(&#39;click&#39;)
}
function f_c_start_chat() {
var t = f_read_cki(&#39;f_bt_start_chat&#39;);
0 == t || &#39;&#39; == t ? (fb_eshow(&#39;fb_chat_start&#39;), fb_eshow(&#39;fb_alert_num&#39;), f_chat_step()) : (fb_ehide(&#39;fb_chat_start&#39;), fb_ehide(&#39;fb_alert_num&#39;))
}
function b_f_chat() {
var t = f_read_cki(&#39;f_chat_open&#39;);
0 == t || &#39;&#39; == t ? (fb_eshow(&#39;f-chat-conent&#39;), f_create_cki(&#39;f_chat_open&#39;, &#39;1&#39;, 1)) : (fb_ehide(&#39;f-chat-conent&#39;), f_create_cki(&#39;f_chat_open&#39;, &#39;0&#39;, 1)),
on_playsound(&#39;click&#39;)
}
function f_ck_chat() {
check_fist_vist_f();
f_c_start_chat();
var t = f_read_cki(&#39;chat_f_close&#39;);
if (&#39;&#39; == t || 0 == t || &#39;0&#39; == t) {
fb_eshow(&#39;b-c-facebook&#39;),
fb_ehide(&#39;chat_f_b_smal&#39;);
var e = f_read_cki(&#39;f_chat_open&#39;);
(1 == e || &#39;1&#39; == e) &amp;&amp; fb_eshow(&#39;f-chat-conent&#39;)
} else fb_eshow(&#39;chat_f_b_smal&#39;),
fb_ehide(&#39;b-c-facebook&#39;)
}
function f_chat_step() {
f_enter_chat(&#39;1&#39;, 3500),
f_enter_chat(&#39;2&#39;, 5500),
f_enter_chat(&#39;3&#39;, 6e3),
f_enter_chat(&#39;4&#39;, 7e3)
}
function f_enter_chat(t, e) {
setTimeout(function () {
fb_eshow(&#39;f_enter_&#39; + t)
},
e),
setTimeout(function () {
on_playsound(&#39;door_bell&#39;)
},
e),
setTimeout(function () {
fb_e_html(&#39;fb_alert_num&#39;, t)
},
e)
}
function fb_eshow(t) {
fb_e_style(t, &#39;block&#39;)
}
function fb_ehide(t) {
fb_e_style(t, &#39;none&#39;)
}
function f_create_cki(t, e, n) {
if (n) {
var o = new Date;
o.setTime(o.getTime() + 24 * n * 60 * 60 * 1e3);
var c = &#39;; expires=&#39; + o.toGMTString()
} else var c = &#39;&#39;;
document.cookie = t + &#39;=&#39; + e + c + &#39;; path=/&#39;
}
function f_read_cki(t) {
for (var e = t + &#39;=&#39;, n = document.cookie.split(&#39;;&#39;), o = 0; o &lt; n.length; o++) {
for (var c = n[o];
&#39; &#39; == c.charAt(0);) c = c.substring(1, c.length);
if (0 == c.indexOf(e)) return c.substring(e.length, c.length)
}
return &#39;&#39;
}
function on_playsound(t) {
1 == web_sound &amp;&amp; $.ionSound.play(t)
}
function ionSound() {
1 == web_sound &amp;&amp; $.ionSound({
multiPlay: !0,
volume: &#39;1.0&#39;
})
}
var fb_vs_new = &#39;2.0&#39;;
$(document).ready(function () {
    $(&quot;#f_enter_3&quot;).html(f_chat_star_3);
    $( &quot;#chat_f_b_smal&quot; ).click(function() {on_playsound(&#39;click&#39;);});
});
</script>
<div id='fb-root'/>
&lt;div id=&quot;fb-root&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;script&gt;(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.8&amp;appId=1491225694450817&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));&lt;/script&gt;
<a class='chat_f_vt' id='chat_f_b_smal' onclick='chat_f_show()' title='Mở hộp Chat'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'/> Tư vấn khách hàng</a><div class='chat_f_vt' id='b-c-facebook'><div class='chat-f-b' id='chat-f-b' onclick='b_f_chat()'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'/><label id='f_chat_name'/><span id='fb_alert_num'>1</span><div id='t_f_chat'><a class='chat-left-5' href='javascript:;' id='chat_f_close' onclick='chat_f_close()'>x</a></div></div><div class='f-chat-conent' id='f-chat-conent'><script>document.write(&quot;<div class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='310' data-hide-cover='true' data-href='https://www.facebook.com/&quot;+f_chat_fanpage+&quot;' data-show-facepile='true' data-show-posts='true' data-small-header='true' data-tabs='messages' data-width='250'/>&quot;);</script><div id='fb_chat_start'><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_1'/><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_2'/><br/><p class='fb_hide' id='f_enter_3'><a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a></p><br/><div class='fb_hide' id='f_enter_4'/></div><div class='chat-single' id='f_chat_source'/></div></div>
<!-- #CHAT end -->

Chúc bạn thành công!
[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2