news

#23 Bộ thẻ Meta Full 2018 cho nền tảng Blogger

#23 Bộ thẻ Meta Full 2018 cho nền tảng Blogger

[tintuc]Tiếp nối bộ thẻ Meta Blogger 2015 2016 mà mình đã chia sẻ khá lâu cũng không nhớ rõ và nay chúng ta sẽ có bộ thẻ Meta cho năm 2018 sẽ dài hơn.

Đi thẳng vào vấn đề dưới đây là sẽ bộ thẻ meta của bạn.

Bộ thẻ Meta Full 2018 cho nền tảng Blogger
Bộ thẻ Meta Full 2018 cho nền tảng Blogger
Tất cả những đánh dấu đỏ bạn sửa lại phù hợp cho blogspot của mình.
Về phần ý nghĩa của nó phần nào bạn không hiểu tác dụng hoặc không biết thay có thể comment bên dưới để mình hướng dẫn.

Xem lại bộ meta cũ: Thẻ Meta chuẩn SEO cho blogger 2016

Bắt đầu meta Blogger/blogspot full 2018

<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<meta content='8E9FA6B68F4DC51D2E4130F5237F1DC3' name='msvalidate.01'/>
<meta content='uaJPi95ua-Gq8fhf8PYmJVfehY' name='alexaVerifyID'/>
<meta content='bqCvQd96fKEsDINdw8IsohwclFYFVWsaiGO7zZ1Zfcg' name='google-site-verification'/>
<meta content='de2d42a190998ae52a42b8fcd7f05c12' name='p:domain_verify'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='index,follow' name='Googlebot'/>
<meta content='index,follow,noodp' name='robots'/>
<meta content='noodp' name='robots'/>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<meta content='https://www.facebook.com/huynhphung.websfy' property='article:publisher'/>
<meta content='https://www.facebook.com/huynhphungblogger' property='article:author'/>
<link href='https://plus.google.com/u/0/114911979260821967359/posts' rel='publisher'/>
<link href='https://plus.google.com/u/0/114911979260821967359/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/u/0/114911979260821967359' rel='me'/>
<meta content='309376869532794' property='fb:app_id'/>
<meta content='100002919372380' property='fb:admins'/>
<meta content='Copyright @ Tôi Là Quản Trị 2014-2017 © All Rights Reserved.' name='copyright'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
<meta content='index,follow' name='robots'/>
<meta content='noodp' name='robots'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
</b:if>

<!-- DNS Prefetch -->
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//use.fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.pinterest.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.linkedin.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//player.vimeo.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect'/>
<link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<!-- End DNS Prefetch -->

<!-- Full Meta SEO START -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Page Not Found - <data:blog.title/></title>
<script type='text/javascript'>
BSPNF_redirect = setTimeout(function() 
{location.pathname= &quot;&quot;}, 7000); </script>
</b:if>

<!-- TRANG LABEL -->
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<title><data:blog.pageName/></title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='Description'/>
<meta content='index,follow' name='robots'/></b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<meta content='noodp,noydir' name='robots'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='og:description'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
</b:if></b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta content='noodp' name='robots'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>

<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' itemprop='image'/></b:if>
<meta content='data:blog.pageName' property='og:site_name'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/></b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'><link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/></b:if></b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url' expr:title='data:blog.pageName' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<link expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' hreflang='vi' rel='alternate'/></b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' hreflang='vi' rel='alternate'/>
</b:if></b:if>
<!-- Full Meta SEO END -->


<!-- Local SEO meta start -->
<meta content='Vietnamese' name='geo.country'/>
<meta content='VN-SG' name='geo.region'/>
<meta content='14.058324;108.277199' name='geo.position'/>
<meta content='14.058324, 108.277199' name='ICBM'/>
<meta content='Vietnam' name='geo.placename'/>
<meta content='en_US' property='og:locale'/>
<meta content='vi_VN' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='all' name='audience'/>
<meta content='all' name='robots'/>
<meta content='vi' http-equiv='content-language'/>
<meta content='Vietnamese' name='language'/>
<meta content='vi-VN' name='language'/>
<meta content='Vietnamese' name='country'/>
<meta content='VN' name='language'/>
<meta content='Ho Chi Minh' name='city'/>
<meta content='Viet Nam' name='country'/>
<meta content='Ho Chi Minh' name='geo.placename'/>
<meta content='#4080ff' name='theme-color'/>
<meta content='#4080ff' name='msapplication-navbutton-color'/>
<meta content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>
<meta content='#4080ff' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
<!-- Local SEO meta end -->

<!-- [ Social Media meta tag ] -->
<meta content='@kehuydiet' name='twitter:site'/>
<meta content='@kehuydiet' name='twitter:creator'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<meta expr:content='data:blog.homepageUrl' name='twitter:domain'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
<b:else/>
<meta content='summary' name='twitter:card'/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' name='twitter:image'/>
</b:if>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
</b:if>
<!-- [ Social Media meta tag end ] -->

Chúc bạn thành công![/tintuc]
Blogger-co-ban Meta Blogspot SEO Onpage Tin tức Tối Ưu SEO Website

Nhận xét

 1. sao đợt này tối ưu dài dữ ta, để test coi nó khác gì với các đoạn cũ nhỉ . Thank Phụng nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cứ dùng thôi, tác dụng thì phân tích mấy đoạn trên sẽ biết :))

   Xóa
 2. Bác hướng dẫn em thay các phần màu đỏ được không?

  Trả lờiXóa
 3. a ơi, e gg Hướng dẫn tạo alexaVerifyID mà thấy giờ nó thay đổi chính sách, dùng free 7 ngày, thì liệu e đki có lấy đc Id k bác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bỏ qua đi bác, thăng này hết tạo được rồi mà cũng không quan trọng lắm

   Xóa
 4. Anh có thể giải thích chi tiết được không ạ
  cái chữ màu đỏ á
  em không hiểu ý nghĩa của nó
  và không rành code cho lắm

  Trả lờiXóa
 5. e dang toi uu trang nay: https://couponsunica.blogspot.com/ nhung neu dung het the meta nay load nhanh hay cham vay a? Thank sir.

  Trả lờiXóa
 6. Giờ muốn học code blospot thì học nào trước bạn?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình có phần Blogger căn bản ở phần menu Blogger. Bạn có thể xem trước.

   Xóa
 7. Admin ơi !
  Giúp với chỉ dùm đoạn mã màu đỏ trong đoạn này là ý nghĩa gì vậy:

  meta content='8E9FA6B68F4DC51D2E4130F5237F1DC3' name='msvalidate.01'
  meta content='uaJPi95ua-Gq8fhf8PYmJVfehY' name='alexaVerifyID'
  meta content='bqCvQd96fKEsDINdw8IsohwclFYFVWsaiGO7zZ1Zfcg' name='google-site-verification'
  meta content='de2d42a190998ae52a42b8fcd7f05c12' name='p:domain_verify'

  Đoạn mã trong ngoặc đấy ! và ý nghĩa các thể này ! Cám ơn chỉ dùm !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. msvalidate.01 của Bing, của Alexa và google-site-verification của Google Webmaster Tools

   Xóa

Đăng nhận xét

Lên đầu trang