Tạo phân trang cho blogger đẹp và đã fix lỗi mất bài

- [tintuc]
Vô tình phân trang trên blog Tôi Là Quản Trị bị lỗi nên mình đã tìm 1 code phân trang khác và tìm được đoạn code phân trang khá ưng ý hoạt động rất tốt mà không bị tình trạng mất bài trong các template blogger khác.

Phân trang này hoạt động cả trên các trang nhãn kèm nhiều style css rất đẹp. Ảnh demo bên dưới.
Tạo phân trang cho blogger đẹp và đã fix lỗi mất bài
Tạo phân trang cho blogger đẹp và đã fix lỗi mất bài


Nào chúng ta cùng cài đặt qua 2 bước đơn giản. Nên nhớ là xóa phân trang có sẳn trên blog của bạn trước nhé nó bao gồm các đoạn CSS và Javasript

1. CÀI ĐẶT CSS

- Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML
- Ấn Ctrl + F để mở khung tìm kiếm
- Tìm đến thẻ ]]></b:skin> 
- Chọn 1 trong các style css sau trên thẻ 
]]></b:skin>  vừa tìm được. Chỉ chọn 1 loại thôi nhé

STYLE CSS PHÂN TRANG

Style 1

navigation style 1


#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px; } .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 12px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #222; background-color:#eee; border: 1px solid #EEEEEE;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#E5E5E5;text-decoration:none;color: #222;} #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #fff;background:#DB4920;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;}

Style 2

navigation style 2


#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px; } .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 13px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #AD0B00; background-color:#FAB001;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#DB4920;text-decoration:none;color: #fff;} #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #fff;background:#DB4920;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;}

Style 3

navigation style 3


#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px; } .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 13px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #3E5801; background-color:#E0EDC1;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#FEF6DF;text-decoration:none;color: #E16800;} #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #D25E71;background:#FFDEDF;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;}

Style 4

navigation style 4


#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;} .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 14px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #666; background-color:#eee;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#359BED;text-decoration:none;color: #fff;} #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #fff;background:#359BED;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;}

Style 5

navigation style 5


#blog-pager{clear:both;margin:30px auto; padding: 7px; text-align:center;font-size: 11px;background-image: -webkit-gradient(linear,left bottom,left top,color-stop(0, #000000),color-stop(1, #292929));background-image: -o-linear-gradient(top, #000000 0%, #292929 100%);background-image: -moz-linear-gradient(top, #000000 0%, #292929 100%);background-image: -webkit-linear-gradient(top, #000000 0%, #292929 100%);background-image: -ms-linear-gradient(top, #000000 0%, #292929 100%);background-image: linear-gradient(to top, #000000 0%, #292929 100%); padding: 6px;-webkit-border-radius: 3px;-moz-border-radius: 3px;border-radius: 3px;} .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 3px 10px;margin-right:5px; color: #fff;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover,.pagecurrent{background-image: -webkit-gradient(linear,left bottom,left top,color-stop(0, #59A2CF),color-stop(1, #D9EAFF));background-image: -o-linear-gradient(top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);background-image: -moz-linear-gradient(top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);background-image: -webkit-linear-gradient(top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);background-image: -ms-linear-gradient(top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);background-image: linear-gradient(to top, #59A2CF 0%, #D9EAFF 100%);text-decoration: none;color: #000;-webkit-border-radius: 3px;-moz-border-radius: 3px;border-radius: 3px;} .showpageOf{display:none!important}.blog-pager-older-link, .home-link, .blog-pager-newer-link {background: transparent;} a.blog-pager-older-link, a.home-link, a.blog-pager-newer-link {color: #fff;} #blog-pager .pages{border:none;background: none;}

Style 6

navigation style 6


#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;} .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#404042;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#EC8D04;text-decoration:none;color: #fff;} #blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #000;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}

Style 7

navigation style 7


#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;} .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 3px 7px;margin-right:5px;background:#E9E9E9;color: #888;border:1px solid #E9E9E9;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover,.pagecurrent{background:#CECECE;text-decoration:none;color: #000;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .showpage, #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #888;} #blog-pager .pages{border:none;}
Nếu muốn ẩn dòng [First] và [Last]  thì thêm đoạn code sau vào dưới đoạn code style trên hoặc trước  ]]></b:skin>


2. CÀI ĐẶT JAVASCRIPT

- Thêm đoạn js sau vào trước thẻ </body>

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> 
<!-- phan trang toilaquantri.com -->
<script type='text/javascript'>
  /*<![CDATA[*/
    var perPage=10;
    var numPages=2;
    var firstText ='Đầu';
    var lastText ='Cuối';
    var prevText ='« Về';
    var nextText ='Tiếp »';
    var urlactivepage=location.href;
    var home_page="/";
  /*]]>*/
</script>

<script type='text/javascript'>
  /*<![CDATA[*/
    if (typeof firstText == "undefined") firstText = "First"; 
    if (typeof lastText == "undefined") lastText = "Last";
    var noPage;
    var currentPage;
    var currentPageNo;
    var postLabel;
    pagecurrentg();

    function looppagecurrentg(pageInfo) {
        var html = '';
        pageNumber = parseInt(numPages / 2);
        if (pageNumber == numPages - pageNumber) {
            numPages = pageNumber * 2 + 1
        }
        pageStart = currentPageNo - pageNumber;
        if (pageStart < 1) pageStart = 1;
        lastPageNo = parseInt(pageInfo / perPage) + 1;
        if (lastPageNo - 1 == pageInfo / perPage) lastPageNo = lastPageNo - 1;
        pageEnd = pageStart + numPages - 1;
        if (pageEnd > lastPageNo) pageEnd = lastPageNo;
        html += "<span class='showpageOf'>Page " + currentPageNo + ' of ' + lastPageNo + "</span>";
        var prevNumber = parseInt(currentPageNo) - 1;
      
//Iccsi was here, doing magic      
        if (currentPageNo > 1) {
if (currentPage == "page") {
 html += '<span class="showpage firstpage"><a href="' + home_page + '">' + firstText + '</a></span>'
} else {
 html += '<span class="displaypageNum firstpage"><a href="/search/label/' + postLabel + '?&max-results=' + perPage + '">' + firstText + '</a></span>'
}
}

if (currentPageNo > 2) {
            if (currentPageNo == 3) { 
                if (currentPage == "page") {
                    html += '<span class="showpage"><a href="' + home_page + '">' + prevText + '</a></span>'
                } else {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="/search/label/' + postLabel + '?&max-results=' + perPage + '">' + prevText + '</a></span>'
                }
            } else {
                if (currentPage == "page") {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage(' + prevNumber + ');return false">' + prevText + '</a></span>'
                } else {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + prevNumber + ');return false">' + prevText + '</a></span>'
                }
            }
        }
        if (pageStart > 1) {
            if (currentPage == "page") {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="' + home_page + '">1</a></span>'
            } else {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="/search/label/' + postLabel + '?&max-results=' + perPage + '">1</a></span>'
            }
        }
        if (pageStart > 2) {
            html += ' ... '
        }
        for (var jj = pageStart; jj <= pageEnd; jj++) {
            if (currentPageNo == jj) {
                html += '<span class="pagecurrent">' + jj + '</span>'
            } else if (jj == 1) {
                if (currentPage == "page") {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="' + home_page + '">1</a></span>'
                } else {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="/search/label/' + postLabel + '?&max-results=' + perPage + '">1</a></span>'
                }
            } else {
                if (currentPage == "page") {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage(' + jj + ');return false">' + jj + '</a></span>'
                } else {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + jj + ');return false">' + jj + '</a></span>'
                }
            }
        }
        if (pageEnd < lastPageNo - 1) {
            html += '...'
        }
        if (pageEnd < lastPageNo) {
            if (currentPage == "page") {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage(' + lastPageNo + ');return false">' + lastPageNo + '</a></span>'
            } else {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + lastPageNo + ');return false">' + lastPageNo + '</a></span>'
            }
        }


        var nextnumber = parseInt(currentPageNo) + 1;
        if (currentPageNo < (lastPageNo - 1)) {
            if (currentPage == "page") {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage(' + nextnumber + ');return false">' + nextText + '</a></span>'
            } else {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + nextnumber + ');return false">' + nextText + '</a></span>'
            }
}

if (currentPageNo < lastPageNo) {
//Iccsi was here, doing magic
if (currentPage == "page") {
 html += '<span class="displaypageNum lastpage"><a href="#" onclick="redirectpage(' + lastPageNo + ');return false">' + lastText + '</a></span>'
} else {
 html += '<span class="displaypageNum lastpage"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + lastPageNo + ');return false">' + lastText + '</a></span>'
}
        }

        var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
        var blogPager = document.getElementById("blog-pager");
        for (var p = 0; p < pageArea.length; p++) {
            pageArea[p].innerHTML = html
        }
        if (pageArea && pageArea.length > 0) {
            html = ''
        }
        if (blogPager) {
            blogPager.innerHTML = html
        }
    }

    function totalcountdata(root) {
        var feed = root.feed;
        var totaldata = parseInt(feed.openSearch$totalResults.$t, 10);
        looppagecurrentg(totaldata)
    }

    function pagecurrentg() {
        var thisUrl = urlactivepage;
        if (thisUrl.indexOf("/search/label/") != -1) {
            if (thisUrl.indexOf("?updated-max") != -1) {
                postLabel = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/") + 14, thisUrl.indexOf("?updated-max"))
            } else {
                postLabel = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/") + 14, thisUrl.indexOf("?&max"))
            }
        }
        if (thisUrl.indexOf("?q=") == -1 && thisUrl.indexOf(".html") == -1) {
            if (thisUrl.indexOf("/search/label/") == -1) {
                currentPage = "page";
                if (urlactivepage.indexOf("#PageNo=") != -1) {
                    currentPageNo = urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=") + 8, urlactivepage.length)
                } else {
                    currentPageNo = 1
                }
                document.write("<script src=\"" + home_page + "feeds/posts/summary?max-results=1&alt=json-in-script&callback=totalcountdata\"><\/script>")
            } else {
                currentPage = "label";
                if (thisUrl.indexOf("&max-results=") == -1) {
                    perPage = 20
                }
                if (urlactivepage.indexOf("#PageNo=") != -1) {
                    currentPageNo = urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=") + 8, urlactivepage.length)
                } else {
                    currentPageNo = 1
                }
                document.write('<script src="' + home_page + 'feeds/posts/summary/-/' + postLabel + '?alt=json-in-script&callback=totalcountdata&max-results=1" ><\/script>')
            }
        }
    }

    function redirectpage(numberpage) {
        jsonstart = (numberpage - 1) * perPage;
        noPage = numberpage;
        var nameBody = document.getElementsByTagName('head')[0];
        var newInclude = document.createElement('script');
        newInclude.type = 'text/javascript';
        newInclude.setAttribute("src", home_page + "feeds/posts/summary?start-index=" + jsonstart + "&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");
        nameBody.appendChild(newInclude)
    }

    function redirectlabel(numberpage) {
        jsonstart = (numberpage - 1) * perPage;
        noPage = numberpage;
        var nameBody = document.getElementsByTagName('head')[0];
        var newInclude = document.createElement('script');
        newInclude.type = 'text/javascript';
        newInclude.setAttribute("src", home_page + "feeds/posts/summary/-/" + postLabel + "?start-index=" + jsonstart + "&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");
        nameBody.appendChild(newInclude)
    }

    function finddatepost(root) {
        post = root.feed.entry[0];
        var timestamp1 = post.published.$t.substring(0, 19) + post.published.$t.substring(23, 29);
        var timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);
        if (currentPage == "page") {
            var pAddress = "/search?updated-max=" + timestamp + "&max-results=" + perPage + "#PageNo=" + noPage
        } else {
            var pAddress = "/search/label/" + postLabel + "?updated-max=" + timestamp + "&max-results=" + perPage + "#PageNo=" + noPage
        }
        location.href = pAddress
    }
  /*]]>*/

</script>
</b:if>


TÙY CHỈNH JS

perPage: Tùy chỉnh bài viết trên 1 trang. Thiết lập để đồng bộ với  số bài đăng hiển thị ở trang chủ.
numPages: Số phân trang hiện trên thanh navigation
- Thay các chữ First Last - PreviousNext tùy ý bạn.


SỬA LỖI  KHÔNG PHÂN TRANG Ở TRANG NHÃN

- Tìm các đoạn code sau: 
expr:href='data:label.url'
- Thay thế bằng đoạn code sau: 

expr:href='data:label.url + "?&amp;max-results=10"'

Để gắn link trang nhãn vào menu bạn cần thêm đoạn max-results vào sau đường link như sau:


VD: /search/label/Blogspot%20SEO -> /search/label/Blogspot%20SEO?&amp;max-results=10

Như vậy trang nhãn mới phân trang, đồng thời khi xuất bài bài viết mới bạn cần phải ngắt trang sau ảnh đầu tiên để tránh bài viết quá nặng mà mất bài.

- Lưu mẫu và kiểm tra kết quả -[/tintuc]
Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

3 Nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2